• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Dokumenti - UO za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

IZVJEŠĆE O TRŽIŠTU NEKRETNINA ZA PODRUČJE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE U 2021. GODINI

IZVJEŠĆE O TRŽIŠTU NEKRETNINA ZA 2020. GODINU ZA PODRUČJE - BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

IZVJEŠĆE O TRŽIŠTU NEKRETNINA ZA 2019. GODINU

Javni poziv za uvid u spis predmeta GRAD GRUBIŠNO POLJE HR-43290 Grubišno Polje, Trg bana Josipa Jelačića 1

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za: – zahvat u prostoru infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda), 2.a skupine - sanitarno fekalna kanalizacija sa tri precrpne stanice "CS-1", "CS-2" i "CS-3", na katastarskim česticama k.č.br.866, k.č.br. 984/10, k.č.br. 1138, ...

Javna objava za rješenje o utvrđivanju eksploatacijskog polja za podzemno skladištenje prirodnog plina “Grubišno Polje”

Strateška studija utjecaja na okoliš - VI izmjene i dopune prostornog plana

Javni poziv za uvid u spis predmeta HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 37

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za: - građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (prijenos električne energije), 2. skupine - 10(20) kV kabelski dalekovod - građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije), 2. skupine - ...

Javni poziv za uvid u spis predmeta ILIJA KNEŽEVIĆ, HR-43272 SASOVAC, SASOVAC 78 MATO KNEŽEVIĆ, HR-43272 ORLOVAC, ORLOVAC 126

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000128 URBROJ: 2103/01-09-19-0009 Bjelovar, 19.09.2019. Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta ILIJA KNEŽEVIĆ, HR-43272 SASOVAC, SASOVAC 78 MATO KNEŽEVIĆ, HR-43272 ORLOVAC, ORLOVAC 126  ...

Javni poziv za uvid u spis predmeta, HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, Elektra Križ, Trg svetog Križa 7

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za: - građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije), skupine JKTS10(20)/0,4 kV "Mali Zdenci 3 - Orlovac" sa niskonaponskim izlazima, na novoformiranoj građevinskoj čestici k.č.br. 287/2 k.o. Mali Zdenci, i - ...

Lokacijska dozvola - eksploatacijsko polje tehničkog građevnog kamena “Šandrovac”

Lokacijska dozvola se izdaje za planirani zahvat u prostoru: – posebne namjene, 1. skupine - eksploatacijsko polje tehničkog građevnog kamena na katastarskim česticama 686/2, 686/5, 686/6, 686/7, 686/8, dio 1475, 1494 sve u k.o. Potočani, 501/2, 501/9, dio 501/10, 501/11, dio 501/12, 501/13, dio 485, dio 534, dio 543, 545, sve u k.o. ...

 1 2 3 >  Zadnji