• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Služba za unutarnju reviziju

Djelokrug

Služba za unutarnju reviziju Bjelovarsko-bilogorske županije

BBŽSlužba za unutarnju reviziju Bjelovarsko-bilogorske županije obavlja poslove vezane uz procjenu sustava unutarnjih kontrola, davanja neovisnog i objektivnog stručnog mišljenja i savjeta radi unapređenja poslovanja, ostvarenja poslovnih ciljeva Županije, primjenom sustavnog i discipliniranog pristupa vrednovanju i poboljšanju djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i gospodarenja. 

Poslovni cilj unutarnje revizije je dati dodanu vrijednost organizaciji.

Služba obavlja poslove vezane uz unutarnju reviziju u Županiji i u njezinim proračunskim i izvanproračunskim korisnicima koji ne ispunjavaju uvjete za ustrojavanje svojih samostalnih jedinica za unutarnju reviziju ili zajedničkih jedinica za unutarnju reviziju u skladu s zakonskim i pod zakonskim propisima.

BBŽ

Organizacija rada unutarnje revizije

Pravilnikom o unutarnjem redu Službe za unutarnju reviziju (Klasa: 023-01/15-01/2; Ur.broj: 2013-09-15-01, od 09.01.2015.g.) te Sporazumom o poslovnoj suradnji (Klasa:402-01/15-01/4; Ur.broj:2103-09-15-1, od 06. veljače 2015.g.), utvrđeni su poslovi i zadaće Službe, odgovornost za obavljanje poslova  i sistematizacija radnih mjesta.

Poslovi unutarnje revizije:

  • Izrada strateškog i godišnjeg plana rada unutarnje revizije temeljenih na objektivnoj procjeni rizika, radnog plana i programa pojedinačne unutarnje revizije ili po nalogu župana.
  • Procjenu prikladnosti i djelotvornosti sustava financijskog upravljanja i kontrola u odnosu na utvrđivanje, procjenu i upravljanje rizicima; usuglašenost sa zakonima i drugim propisima; pouzdanost i sveobuhvatnost financijskih i drugih informacija; učinkovitost, djelotvornost i ekonomičnost poslovanja; zaštitu imovine i informacija; obavljanje zadaća i ostvarivanje cilja.
  • Analiza, testiranje i ocjena sustava unutarnjih kontrola u revidiranim procesima.
  • Davanje preporuka revidiranim subjektima (u dijelu gdje je to potrebno), županu u svrhu postizanja bolje učinkovitosti i djelotvornosti sustava unutarnjih kontrola u procesima koji su obuhvaćeni revizijom.
  • Izrada i podnošenje konačnog revizorskog izvješća županu o svakoj obavljenoj reviziji.
  • Praćenje provedbe danih preporuka.
  • Izvješćivanje župana o aktivnostima provedenim u razdoblju na koje se izvješće odnosi, ocjeni sustava financijskog upravljanja i kontrola i provedbi danih preporuka.
  • Izvješćivanje nadležnog ministarstva o obavljenim revizijama i aktivnostima unutarnje revizije (GI-UR obrazac).
  • Drugi poslovi u skladu s zakonskim i pod zakonskim aktima.
   Povratak na Službu za unutarnju reviziju