• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

UO za poljoprivredu

Djelokrug


Djelokrug Upravnog odjela za poljoprivredu:

1. pripremanja stručnih mišljenja o prijedlozima zakona i drugih propisa iz područja poljoprivrede, ruralnog razvoja, šumarstva i lovstva o kojima odlučuju tijela državne vlasti, a od  interesa su za Županiju,
2. izrađivanja programa razvoja iz područja poljoprivrede, ruralnog razvoja, šumarstva i lovstva te provođenje prvostupanjskog upravnog postupka i izrađivanje izvješća o provedbi istih,
3. provođenja programa sufinanciranja i praćenje stanja u poljoprivredi po različitim djelatnostima: ratarstvo, stočarstvo, ekološka proizvodnja, voćarstvo, vinogradarstvo, povrtlarstvo i ostale poljoprivredne djelatnosti,
4. organiziranja i praćenja izrade strateških dokumenata (planovi, programi, studije i slično) te provođenje u dijelu koji se odnosi na djelokrug rada upravnog tijela
5. izrađivanja razvojnih mjera poljoprivredne politike na razini Županije i to posebice mjere ruralnog razvoja koje uključuju mjere: zemljišne politike unapređenja gospodarenja poljoprivrednim zemljištem te okrupnjavanja i uređenja poljoprivrednog zemljišta,
6. provođenja mjera institucijske potpore u poljoprivrednoj proizvodnji i stručno-interesno povezivanje poljoprivrednika,
7. provođenja programa ruralnog razvoja u suradnji s lokalnim akcijskim grupama, jedinicama lokalne samouprave, udrugama i ostalim interesnim skupinama civilnog društva, sve na osnovu zakona i mogućnosti financiranja iz strukturnog fonda za ruralni razvoj EU,
8. praćenja stanja i provođenje programa iz područja šumarstva,
9. praćenja stanja, provođenje programa i  rješavanje u upravnim stvarima u prvom stupnju, sukladno posebnom zakonu kojim je regulirano lovstvo,
10. predlaganja i provođenja mjera razvoja i unapređenja lovstva i gospodarenja lovištima i divljači, surađivanje s lovačkim i ribolovnim udrugama u cilju razvoja lovnog gospodarstva i promicanja lovnog i ribolovnog turizma,
11. promidžbe poljoprivrednika i poljoprivredne proizvodnje u suradnji sa jedinicama lokalne samouprave, udrugama i turističkim zajednicama,
12. sufinanciranja specijaliziranih zanimanja u poljoprivredi u suradnji s obrazovnim ustanovama i organizacija stručnih ekskurzija za interesnu skupinu iz sektora poljoprivrede,
13. financiranja udruga, u skladu s posebnim propisima,
14. sukladno odredbama posebnog zakona kojim je regulirana zaštita životinja,
15. temeljem ugovora za katastarske izmjere u jedinicama lokalne samouprave
16. provođenja postupka upisa građevine za detaljnu melioracijsku odvodnju i građevina za navodnjavanje - javnog dobra u javnoj uporabi u vlasništvu jedinice područne (regionalne) samouprave, 
17. sukladno posebnom zakonu kojim je regulirano slatkovodno ribarstvo,
18. stručnih i administrativnih poslova vezanih za pojedina radna tijela Županijske skupštine i župana,
19. prikupljanja prijedloga projektnih ideja jedinica lokalne samouprave, udruga i ostalih interesnih grupa te izrađivanja projektnih prijedloga od općeg interesa za više dionika sa područja Županije, kandidiranja istih za sredstva za izradu projektno-tehničke dokumentacije nadležnim ministarstvima te izrađivanja zahtjeva za korištenje sredstava tehničke pomoći u svrhu kandidiranja istih,
20. druge poslove u skladu sa zakonom i podzakonskim propisima.

   Povratak na UO za poljoprivredu i zaštitu okoliša