• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

UO za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

Djelokrug

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, ima pet odsjeka za graditeljstvo i prostorno uređenje koji se ustrojeni za obavljanje upravnih i stručnih poslova vezanih uz graditeljstvo i prostorno uređenje:
 • u Bjelovaru za područje općina: Nova Rača, Kapela, Rovišće, Severin, Šandrovac, Velika Pisanica, Veliko Trojstvo i Zrinski Topolovac,
 • u Čazmi za područje grada Čazme te općina Ivanska i Štefanje,
 • u Daruvaru za područje grada Daruvara te općina Dežanovac, Đulovac, Končanica i Sirač,
 • u Garešnici za područje grada Garešnice te općina Berek, Hercegovac i Velika Trnovitica,
 • u Grubišnom Polju za područje grada Grubišno Polje te općine Veliki Grđevac.

Na području grada Bjelovara, poslove vezane za graditeljstvo i prostorno uređenje obavlja Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Bjelovara.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode obavlja upravne i stručne poslove vezane uz graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu, a odnose se na:

 • izdavanje akata za gradnju te provedbu dokumenata prostornog uređenja za područje Županije izvan područja velikog grada te druge poslove vezane uz provedbu propisa iz područja gradnje i prostornog uređenja,
 • nositelja izrade Prostornog plana Županije,
 • izdavanje uvjerenja o samostalnim uporabnim cjelinama,
 • nositelja izrade Prostornog plana Županije,
 • rješavanje u drugom stupnju o žalbama protiv pojedinačnih akata općinskih i gradskih upravnih tijela iz područja komunalnog gospodarstva,
 • usklađivanje i koordiniranje ravnomjerne izgradnje i održavanja županijskih i lokalnih cesta na  području Županije,
 • rješavanje u prvom stupnju zahtjeva za izdavanje dozvola za obavljanje županijskog linijskog  prometa sukladno Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu,
 • praćenje i koordinacija ravnomjernog razvoja komunalne infrastrukture na području Županije,
 • poslovi vezani uz upravljanje sustavom eNekretnine na području Bjelovarsko-bilogorske županije, osim grada Bjelovara,
 • rješava u drugom stupnju žalbe podnesene protiv pojedinačnih akata jedinica lokalne samouprave iz područja komunalnog gospodarstva te odgovara na tužbe subjekata u drugom stupnju,
 • obavlja poslove donošenja mišljenja na Elaborate o procjeni vrijednosti nekretnina putem Povjerenstva za procjenu vrijednosti nekretnina,
 • vrši evaluaciju procijenjenih vrijednosti nekretnina u sustavu E-nekretnine,
 • razvija i održava sustav upravljanja kvalitetom, u skladu sa zahtjevima norme i ciljevima kvalitete,
 • obavlja poslove po propisima o pravu na pristup informacijama,
 • razmatra predstavke i pritužbe građana,
 • prati propise koji se odnose na djelokrug i područje rada Odjela,
 • pruža savjetodavnu pomoć gradovima i općinama, obavlja i druge poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili Župana.
   Povratak na UO za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu