• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Županijska skupština

Statut

Statut Bjelovarsko-bilogorske županije

Na temelju svoje nadležnosti iz članka 38. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije („Županijski glasnik“ 7/18 – Pročišćeni tekst, 2,20, 5/20, 1/21) Odbor za statut i poslovnik Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije na 12. sjednici održanoj 02. ožujka 2021. godine utvrdio je pročišćeni tekst Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije koji obuhvaća Statut Bjelovarsko-bilogorske županije („Županijski glasnik“ 7/18 – Pročišćeni tekst), Statutarnu Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije („Županijski glasnik 2/20, 5/20, 1/21) u kojima je utvrđeno njihovo vrijeme stupanja na snagu.

  Dokumenti za download
   Povratak na Županijsku skupštinu