• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Služba ureda župana

Djelokrug


Djelokrug Službe ureda župana:

1. pripremanja programa rada župana i zamjenika župana te praćenje njihovih izvršenja putem izrade izvješća, elaborata i drugih informativno analitičkih materijala,
2. informiranja o radu župana i zamjenika župana, Županijske skupštine i njihovih radnih tijela,
3. odnosa s javnošću, organiziranja konferencija za medije, priopćenja i prezentacija aktivnosti tijela Županije u medijima, kao i unapređenja odnosa s javnošću općenito,
4. organiziranja i vođenje protokola,
5. suradnje s predstavnicima medija, medijskim kućama i redakcijama te promidžbu,
6. iz područja međuregionalne i međunarodne suradnje, pripremanja sporazuma o suradnji, provođenje i sudjelovanje u međunarodnim programima, poticanja razvoja prekogranične, transnacionalne i međuregionalne suradnje kod jedinica lokalne samouprave i javnih ustanova kojima je osnivač Županija, odnosno trgovačkih društava u kojima Županija ima poslovne udjele ili dionice,
7. vezane uz članstvo u međunarodnim organizacijama te provođenje aktivnosti proizašlih iz članstva u međunarodnim organizacijama,
8. primanja pritužbi i predstavki građana i pravnih osoba na rad tijela Županije kao i na rad upravnih tijela Županije te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kad im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti te briga o pravovremenom postupanju i njihovom rješavanju,
9. osiguravanja prava na pristup informacijama i informiranja javnosti,
10. pripremanja sastanaka s ministrima, saborskim zastupnicima, predsjednikom Vlade RH i predsjednikom RH te ostalim visokim dužnosnicima,
11. pripremanja sastanaka s predstavnicima lokalne i područne (regionalne) samouprave RH te lokalne i regionalne samouprave drugih država,
12. pripremanja i prijave projekata na sredstva fondova EU,
13. surađivanja s drugim dionicima na pripremi i provedbi projekata sufinanciranih iz fondova EU i ostalih međunarodnih i nacionalnih fondova te državnih tijela (darovnice),
14. vođenja i koordiniranja baze europskih projekata na županijskoj razini u suradnji s Javnom ustanovom Regionalnom agencijom Bjelovarsko-bilogorske županije (u daljnjem tekstu: „JURA“),
15. praćenja i prosljeđivanja zainteresiranim stranama javnih poziva programa EU,
16. razvoja sustava dvosmjerne komunikacije i on-line usluga građanima,
17. nadzora i unapređenja procesa i aktivnosti potrebnih za funkcioniranje sustava upravljanja kvalitetom, koordinacije poslovima certifikacije i suradnje s evaluacijskim subjektima,
18. unapređenja, očuvanja i zaštite položaja nacionalnih manjina na području Županije,
19. suradnje s vijećima nacionalnih manjina i izabranim predstavnicima nacionalnih manjina, posebice u pripremi općih akata Županije kojima se uređuju prava i slobode nacionalnih manjina,
20. provođenja nadzora trošenja sredstava dobivenih iz proračuna Županije za provedbu aktivnosti utvrđenim programima rada vijeća nacionalnih manjina i izabranih predstavnika nacionalnih manjina,
21. usklađivanja i unapređenje komunikacije župana i zamjenika župana s pročelnicima upravnih tijela Županije u cilju bolje informiranosti te pravovremenog obavljanja poslova i zadataka,
22. praćenja stanja i pripremanja akata iz područja civilne zaštite i vatrogastva, suradnju s tijelima osnovanim u navedenim područjima na županijskoj razini te obavljanje stručnih i administrativnih  poslova za njih kao i postupanje po odlukama i drugim provedbenim aktima nadležnih tijela iz tih područja,
23. iz područja civilne zaštite i vatrogastva te suradnje s Hrvatskom gorskom službom spašavanja i drugim sličnim tijelima,
24. izrade programa razvoja međunarodne suradnje u područjima civilne zaštite i vatrogastva, obavljanja i drugih odgovarajućih stručnih i administrativnih poslova vezanih uz rad župana i zamjenika župana.

   Povratak na Kabinet župana