• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Odsjek za zaštitu okoliša

Utvrđivanje eksploatacijskog polja ugljikovodika „Čepelovac – Hampovica“
Javna rasprava u postupku procjene utjecaja na okoliš eksploatacije tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju „Pleterac”
Izmjena uvjeta okolišne dozvole za odlagalište otpada „Prdavac“ iz Grubišnog Polja
Javna rasprava u postupku ishođenja okolišne dozvole za postrojenje Farma Rovišće, operatera Mediteran ulaganja d.o.o. iz Zagreba
Informacija o zahtjevu za izmjenu uvjeta okolišne dozvole temeljem promjene u radu postrojenja povezano s razmatranjem uvjeta okolišne dozvole za postojećeg postrojenja za proizvodnju vapna InterCal Croatia d.o.o. – Tvornica vapna 2 iz Sirača sa sadržajem razmatranja
Javna rasprava u postupku procjene utjecaja na okoliš građevina za intenzivan uzgoj svinja ukupnog kapaciteta 1.350 mjesta za krmače, 5.208 mjesta za prasad i 5 mjesta za neraste na k.č.br. 1587/2, k.o. Bojana, Grad Čazma, Bjelovarsko-bilogorska županija
Razmatranja uvjeta okolišne dozvole, povezano s izmjenama i dopunama uvjeta zbog promjena u radu za postojeće postrojenje GALA d.o.o.
Javna rasprava stručna podloga za ishođenje okolišne dozvole za postojeće postrojenje Kronospan CRO d.o.o. tvornica iverice u Bjelovaru, operatera Kronospan CRO d.o.o. iz Bjelovara
Uvid u Nacrt okolišne dozvole za postojeće postrojenje Odlagalište otpada „Bukovina“, operatera Komunalije d.o.o. Čazma“
Uvid u Nacrt okolišne dozvole za postojeće postrojenje RS Metali d.d. Ljevaonica Bjelovar, operatera RS Metali d.d. iz Svete Nedelje
Javna rasprava Procjena utjecaja na okoliš  Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju „Šandrovac“, Općina Đulovac Kamenolom Šandrovac d.o.o.
Rješenje o prihvaćanju prijedloga trgovačkog društva INA Industrija nafte d.d. za obnovom postupka u predmetu utvrđivanja eksploatacijskog polja ugljikovodika „Mosti“
Rješenje o prihvaćanju prijedloga trgovačkog društva INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. za obnovom postupka u predmetu utvrđivanja eksploatacijskog polja ugljikovodika „Bilogora“
Rješenje o prihvaćanju prijedloga trgovačkog društva INA Industrija nafte d.d. za obnovom postupka u predmetu utvrđivanja eksploatacijskog polja ugljikovodika „Šumečani“
Rješenje o prihvaćanju prijedloga trgovačkog društva INA Industrija nafte d.d. za obnovom postupka u predmetu utvrđivanja eksploatacijskog polja ugljikovodika „Šandrovac“
Javna rasprava Okolišna dozvola RS Metali d.d. - Ljevaonica Bjelovar
Okolišna dozvola - RS Metali d.d. - Ljevaonica Bjelovar
Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama Bjelovarsko-bilogorska županije za razdoblje 2016.- 2020.
Okolišna dozvola - Odlagalište otpada “Bukovina” Čazma
OBAVIJEST o provođenju javne rasprave u postupku ishođenja okolišne dozvole za postojeće postrojenje za uzgoj svinja i junadi farma Rovišće, pogon za intenzivan uzgoj svinja, Bilogorska bb, 43212 Rovišće, operatera GORUP STOČARSTVO d.o.o. iz Klanjca
INFORMACIJA o zahtjevu za provedbu postupka ishođenja okolišne dozvole za postojeće postrojenje odlagališta otpada Prdavac
Obavijest - Finag d.d.
OBAVIJEST o provođenju javne rasprave u postupku ishođenja okolišne dozvole za odlagalište otpada Doline, Bjelovar, Prespa bb
OBAVIJEST - Bakrotisak d.d. Garešnica
OBAVIJEST o provođenju javne rasprave u postupku ishođenja okolišne dozvole za odlagalište otpada “Cerik” Daruvar
ODLUKA o objavi informacije o zahtjevu i provedbi postupka utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za postojeće postrojenje FINAG d.d. Industrija građevnog materijala Garešnica
OBAVIJEST o provođenju javne rasprave o postupku ishođenja okolišne dozvole za odlagalište otpada Johovača u Općini Velika Trnovitica
ODLUKA O objavi informacije o zahtjevu za ishođenje okolišne dozvole za postojeće postrojenje: Odlagalište otpada Cerik
ODLUKA o objavi informacije o zahtjevu za ishođenje okolišne dozvole za postojeće postrojenje: Odlagalište otpada Johovača
OBAVIJEST o provođenju javne rasprave u postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša postojećeg postrojenja Tvornice vapna I i Tvornice vapna II Intercal d.o.o. Sirač
Javna rasprava Procjena utjecaja na okoliš Povećanja kapaciteta postojećih građevina za intenzivan uzgoj svinja na ukupni kapacitet 2800 mjesta za tovljenike na k.č.br. 518, k.o. Gudovac Obrt za poljoprivredno-gospodarsku djelatnost Domagoj
Javna rasprava Procjena utjecaja na okoliš Podzemno skladište plina Grubišno Polje s izgradnjom osam novih bušotina Podzemno skladište plina d.o.o.
OBAVIJEST O PRODUŽENJU TRAJANJA JAVNE RASPRAVE u postupku procjene utjecaja na okoliš zahvata –Magistralni plinovod Omanovac - Daruvar DN 150/50 bar
OBAVIJEST O PROVOĐENJU JAVNE RASPRAVE U POSTUPKU UTJECAJA NA OKOLIŠ ZAHVATA RUDARSKIH OBJEKATA I EKSPLOATACIJE NATFE, PLINA I PLINSKOG KONDEZATA NA EKSPLOATACIJSKIM POLJIMA “BILOGORA”, “BAČKOVICA”, “CABUNA”, “LETIČANI”, “GALOVAC-PAVLJANI” I “ŠANDROVAC”
O B A V I J E S T o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš zahvata “Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Daruvar”
SUO “Regulacija vodotoka Bijela” - RJEŠENJE
Obavijest o provođenju javne rasprave Velika Ciglena
Obavijest - Autocesta Bjelovar-Virovitica granični projelaz Terezino Polje
Informacija o zahtjevu nositelja zahtjeva Velika Ciglena
Obavijest o provođenju javne rasprave Regulacija vodotoka Bijela
Obavijest o provođenju javne rasprave “Čelina”
Obavijest o provođenju javne rasprave Martinac Trojstveni
OBAVIJEST o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš zahvata –Brza cesta Daruvar - Lipik
OBAVIJEST o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš zahvata
Regulacija vodotoka Bijela
Redovno održavanje, uređenje, čišćenje i osiguranje protočnosti za evakuaciju velike vode na nasipu rijeke Česma od stacionaže 27+600 do stacionaže 28 + 600, k.č.br. 2990, 1486/1, k.o. Čazma_Grad Čazma
Prenamjena livade iz trajnih travnjaka u oranice, k.č.br. 506, 519, k.o. Mali Bastaji_Ivka Črnjević
Gradnja društvenog doma Gornji Mosti, k.č.br. 969/7, k.o. Mosti_Općina Kapela
Građenje nogostupa uz županijsku cestu ŽC 2143 u Zrinskom Topolovcu, k.č.br. 2377/2, k.o. Zrinski Topolovac_Općina Zrinski Topolovac
Rekonstrukcija i dogradnja obiteljske kuće (S+P), k.č.br. 172/2, k.o. Ivanska _Ivana Rončević
Podizanje i opremanje novog višegodišnjeg nasada i opremanje postojećeg višegodišnjeg nasada na više katastarskih čestica u k.o. Cremušina _ OPG Zbrda Zdola, vl. Margareta Pleša
Prenamjena poljoprivrednog zemljišta – livade u oranicu, k.č.br. 3611, k.o. Grubišno Polje _ Saša Gerenđir
Izgradnja nove obiteljske kuće i pomoćne građevine, k.č.br. 5216, k.o. Grubišno Polje _ Emil Trandler i Denisa Popara
Izgradnja šumske ceste „Pisanička Bilogora 65“, k.č.br. 1906, k.o. Bedenik, GJ „Pisanička Bilogora“, odjel 65_Hrvatske šume d.o.o.
Dječje igralište, k.č.br. 951, 1602, k.o. Draganec_Grad Čazma
Izgradnja šumske ceste „Bjelovarska Bilogora 75“, k.č.br. 1724, k.o. Pavlin Kloštar, GJ „Bjelovarska Bilogora“, odjel 75_Hrvatske šume
Izgradnja šumske ceste „Bjelovarska Bilogora 82“, k.č.br. 1407, k.o. Kobasičari, GJ „Bjelovarska Bilogora“, odjel 82_Hrvatske šume
Izgradnja šumske ceste „Bjelovarska Bilogora 8“, k.č.br. 620/1, k.o. Gornje Rovišće, GJ „Bjelovarska Bilogora“_Hrvatske šume
Redovno održavanje, uređenje, čišćenje i osiguranje protočnosti za evakuaciju velike vode na rijeci Česmi od stacionaže 27 + 600 do stacionaže 28 + 900, k.č.br. 2990, 1486/1, k.o. Čazma_Hrvatske vode
Redovno održavanje, uređenje, čišćenje i osiguranje protočnosti za evakuaciju velike vode na glavnom odvodnom kanalu (GOK) Dereza u stacionaži od 1 + 200 do 2 + 500, k.č.br. 111, k.o. Dereza_Hrvatske vode
Redovno održavanje, uređenje, čišćenje i osiguranje protočnosti za evakuaciju velike vode na potoku Piciena s pritokom u stacionaži 0+000 do 2+900 i pritok 0+000 do 0+500, na više katastarskih čestica u k.o. Ruškovac_Hrvatske vode
Redovno održavanje, uređenje, čišćenje i osiguranje protočnosti za evakuaciju velike vode na potoku Strana od stacionaže 0+000 do 1+100, k.č.br. 1143, k.o. Sredice Gornje_Hrvatske vode
Redovno održavanje, uređenje, čišćenje i osiguranje protočnosti za evakuaciju velike vode na potoku Jasenik od granice županije (Koprivničko-križevačke) u duljini 2.100 m, k.č.br. 2189, k.o. Šandrovac_Hrvatske vode
Redovno održavanje, uređenje, čišćenje i osiguranje protočnosti za evakuaciju velike vode na potoku Suhajica u stacionaži od 0+000 – 0+800, k.č.br. 1760, k.o. Pobjenik _ Hrvatske vode
Gospodarska zgrada poljoprivredne namjene – klijet, k.č.br. 476, k.o. Kakinac _Goran Šimag
Prenamjena poljoprivredne površine i podizanja ekološkog nasada lijeske, k.č.br. 2229/1, 2228/1, 2297, 2399/1, 2400/1, 2395/2, 2396/2, 2395/1, 2394/2, 2396/3, k.o. Rašenica_ Miroslav Vujević
Stambena zgrada, jednoobiteljska zgrada – vikendica, k.č.br. novoformirana od k.č.br.17/1, k.o. Kakinac_ Maja Matić
Stambena zgrada, jednoobiteljska zgrada – vikendica, k.č.br. novoformirana od k.č.br.17/1, k.o. Kakinac_ Marina Kandža
Višestambena zgrada za socijalno stanovanje, k.č.br. 1780/1, k.o. Čazma_Grad Čazma
KB 10(20) kV – kabliranje dijela 10 kV dalekovoda Šandrovac“, k.č.br. 1032/2, 866/242, 2165/8, 866/67, 1234/2, 2202/4, 2202/3 i 1235/3 k.o. Šandrovac _ HEP ODS d.o.o. Elektra Bjelovar
Obiteljska kuća, k.č.br.1918/12, k.o. Čazma _ Elektrocentar Petek d.o.o.
KB 35 kV od TS 35/10(20) kV Bulinac (107) do TS 35/10(20) kV Veliki Grđevac (105)“ _ HEP ODS d.o.o. Elektra Bjelovar
Rekonstrukcija građevine javne namjene (društveni dom, 3 poslovna prostora i nadstrešnica sa stočnom vagom) za Kulturni centar, k.č.br. 424, k.o. Međurača _ Općina Nova Rača
Izgradnja spremišta za poljoprivredne strojeve, k.č. novoformirana od k.č.br. 839 i 840, k.o. Međurača_ OPG vl. Miroslav Crnojević
Izgradnja KB DV i JKTS „Donji Draganec 2 – OG Letec“ s NN izlazima, k.č.br. k.č.br. 615/1, 613/1, 613/2, 1518/1, 1516/3, 1516/6, 1234/3, k.o. Draganec_HEP ODS d.o.o. Elektra Križ
Zasnivanje zakupa zemljišta u pravnom statusu javnog vodnog dobra na k.č.br. 776 – dio, 745 – dio, k.o. Cerina i dio k.č.br. 568/2, k.o. Dereza (lijevi i desni nasip te obala p. Cerine) u svrhu košnje i ispaše_ Hrvatske vode, ispostava VGI za mali sliv „Česma – Glogovnica“
Izgradnja KB DV i JKTS „Staro Štefanje 5 – OPG Bužak“ s NN izlazima, k.č.br. 404/1, 404/2, k.o. Štefanje_HEP ODS d.o.o. Elektra Križ
Stambena zgrada (P + 1), k.č.br. 50/5, k.o. Velika Pisanica_ Emina Radović
Rekonstrukcija dijela građevine javne i društvene namjene za dječji vrtić, k.č.br. 97/3, k.o. Velika Pisanica_Općina Velika Pisanica
Formiranje građevne čestice građevine, rekonstrukcija – dogradnja i nadogradnja poslovne zgrade (sajmišna zgrada) te prenamjena u poslovnu zgradu (tržnica) sa pratećim elementima, na novoformiranoj čestici nastaloj spajanjem postojećih k.č.br. 1231/1, dio 1229/2, 31/K, dio 1229, sve k.o. Kapela_Komunalno Kapela d.o.o.
Prenamjene poljoprivredne površine, k.č.br. 2230/4, 2229/4, 2228/4, 2225/2, 2226/2, 2226/1, 2226/3, 2201/2, 2201/3, 2225/1, 2225/3, k.o. Rašenica_ Ivan Vujević
Dogradnja staje za muzne krave i izgradnja lagune, kolne vage i silosa, k.č.br. 1459/1, k.o. Rašenica_OPG SABO
Novogradnja – dječji vrtić „Štefanje“, k.č.br.1034/1, k.o. Štefanje_Općina Štefanje
Redovito održavanje u cilju uređenja i osiguranja protočnosti za evakuaciju velike vode na potoku Bjelovarska od stacionaže km 5+300 do 10+000_Hrvatske vode, VGI Česma - Glogovnica
Stambena zgrada – rekonstrukcija – dogradnja i nadogradnja, k.č.br. 1291/1, k.o. Kapela _ Marijan Kolić
„NN mreža iz TS 10(20)/0,4 kV Visovi (594) – NN izlaz Sokak – produžetak“_ HEP ODS d.o.o. Elaktra Bjelovar
Rekonstrukcija stambene zgrade za ugostiteljsko turističku namjenu – apartmani i promjena namjene dijela gospodarske poljoprivredne zgrade,  k.č.br. 2165/18, k.o. Ivanska _ Milan Mateković, Milka Bek
Stambena zgrada - obiteljska kuća – izgradnja, k.č.br. 122/1 i 122/2 (nova čestica 122/2), k.o. Kakinac _ Maja Đurašin
Izgradnja građevine – pomoćna zgrada do 50 m2, k.č.br. 1274/3, k.o. Draganec_Žarko Vučić
Stambena zgrada, dvije gospodarske zgrade, pomoćna zgrada i silosi, k.č.br. 2653/16, 2653/8, k.o. Velika Pisanica _ Svetko Ćetković
Šumska edukativna staza, k.č.br. 270/3, k.o. Đurđic _ FI.-MA. d.o.o.
Izgradnja fotonaponske elektrane na krovu skladišta rabljenih guma u Industrijskoj ulici 7 u Garešnici, k.č.br. 1581/1, k.o. Garešnica_Croatia Protekt d.o.o.
Poslovna zgrada – uslužna (uredski prostor s trgovačkim dijelom), k.č.br. 334/2, k.o. Veliki Grđevac_MASIVA d.o.o.
Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije, k.č.br. 1879/3, k.o. Garešnica_MINI-PAK d.o.o.
Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Garešnicu
Rekonstrukcija osnovne postaje pokretnih komunikacija ID 1010032 Narta, k.č.br. 1963/291, k.o. Narta_Hrvatski Telekom d.d., Zagreb
Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Veliki Grđevac
Rekonstrukcija traktorskog puta u šumsku cestu „Ribnjačka – Bedenička“, k.č.br. 419, k.o. Ribnjačka, k.č.br. 1882, k.o. Bedenik i k.č.br. 270/1, 271/1, k.o. Bedenička_Općina Velika Pisanica
Gradnja gospodarske zgrade – poljoprivredna zgrada (usipni koš, 4 silosa, sušara i nadstrešnica), na lokaciji Staro Štefanje, na novoformiranoj čestici koja će se formirati od dijela k.č.br. 404/1, 404/2, 404/3 i 404/4, k.o. Štefanje_OPG vl. David Bužak
Poučno-edukativna staza Veliki Grdevac — Kosjerovica, k.č.br. 1025/22, 1025/23, 1025/24, 1025/26, 1025/40, 1025/53, 1025/89, 1025/94, 1025/103, 1025/231, 1025/245, 1025/247, k.o.Grbavac i k.č.br. 1435/7, 1434/1, k.o. Veliki Grdevac“_Općina Veliki Grđevac
- Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Berek
Izgradnja kružnog raskrižja – rotora u Ivanskoj_Općina Ivanska
III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Daruvara_Grad Daruvar
Rekonstrukcija nasada lijeske na lokaciji, k.o. Vukovje, u Šupljoj lipi, Općina Končanica_BRANA d.o.o.
- Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Sirač
Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Rovišće
- Podizanje višegodišnjeg nasada lijeske na ukupnoj površini od 5,2 ha, k.o. Dapčevica i k.o. Rašenica i izgradnja spremišta za poljoprivredne strojeve na k.č.br.2808/258, k.o. Rašenica_ OPG Jasena Mucić
Biciklističko – turistička staza uz kanjon rijeke Pakre, k.č.br. 520, 506/2, 472/49, 473, 506/1, 476, k.o. Bijela_ ŠRD Pastrva Sirač
Biciklističko – turistička staza uz kanjon rijeke Pakre, k.č.br. 506/1, k.o. Bijela i k.č.br. 1524 i 1528, k.o. Borki_ŠRD Pastrva Sirač
Sustav javne odvodnje u naselju Veliko Korenovo, k.o. Veliko Korenovo_Vodne usluge d.o.o., Bjelovar
Građenje građevine gospodarske namjene (proizvodno poslovna) – Mljekara, k.č.br. 1234/1, k.o. Draganec_O.G: Letec d.o.o.
„Distributivni vodovod u naseljima Gornje Zdelice – Babotok“, k.o. Zdelice_Kapelakom d.o.o.
Cu_43_Sišćani 1_Čazma_izmicanje HT EKI, k.č.br. 1150/1, 1143/1, 1141/1, 1141/2, 1141/4, 1141/3, 1140, 1139, 1138, k.o Sišćani_Hrvatski Telekom d.d.
Gradnja šumske ceste u Gospodarskoj jedinici „Grđevačka Bilogora“ u odjelu 38 i 39, na dijelu k.č.br. 3347 i 3348, k.o. Velika Pisanica_Hrvatske šume d.o.o.
Gradnja šumske ceste u Gospodarskoj jedinici „Grđevačka Bilogora“ u odjelu 11, na dijelu k.č.br. 1025/5, k.o. Grbavac_Hrvatske šume d.o.o.
Izgradnja 10(20) kV kabelskog dalekovoda i STS 10(20)/0.4 kV „Dereza 3 – Nasadi borovnica“, k.č.br. 346, 174, 155, 156, 157, 189, 84, k.o. Dereza_ HEP ODS d.o.o. - Elektra Križ
Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Nova Rača
Prenamjena, rekonstrukcija i dogradnja postojeće gospodarske (poljoprivredne) zgrade u stambenu zgradu, k.č.br. 916/2, k.o. Mosti Jadranka Lukić
Rekonstrukcija i prenamjena gospodarske zgrade u ugostiteljsko turističku zgradu 1 sa stambenom jedinicom i gradnja ugostiteljsko turističke zgrade 2 (kušaonica), gospodarske zgrade 1 (proizvodna zgrada sa smještajnim jedinicama) i gospodarske zgrade 2 (spremište poljoprivrednih strojeva),  k.č.br. 150/2, 150/4, 150/5, 150/6, 150/7, 150/8, 151/1, 151/2, 16/4, 16/5 i 16/7, k.o. Bedenička PG Jasna Ileković
Gospodarska zgrada - Nadstrešnica za tov teladi, trenč silos, nadstrešnica za bale i strojeve, laguna i plato za stajski gnoj, k.č.br. 1943, k.o. Rašenica OPG Dino Frantal
II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Končanica Općina Končanica
Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Dežanovac – Općina Dežanovac
Izgradnja 10(20) kV kabelskog dalekovoda i STS 10(20)/0.4 kV „Hercegovac 14 - Streljana“, k.o. Hercegovac_HEP ODS d.o.o. – Elektra Križ
Stambena zgrada – obiteljska kuća, k.č.br. 817/13, k.o. Zrinski Topolovac Slukić Stjepan i Slukić Ines
Građenje građevine poljoprivredne namjene – staje za uzgoj junadi (60UG) i gnojišta sa sabirnom jamom za procjednu gnojnicu, k.č.br. 1368/1, k.o. Rašenica_OPG Igor Boštik
Izgradnja parkirališta i proširenje groblja_k.č.br. 986/2 i 985, k.o. Zrinski Topolovac_Općina Zrinski Topolovac
Građenje zemljane laguna za gnojovku k.č.br. 1150/1, k.o. Siščani “Poljoprivreda“ vl. Josip Vinceković
Građenje objekta za skladištenje, manipulaciju i sušenje stajskog gnoja_k.č.br. 1952/3, 1957/1, k.o. Gudovac_Stočarstvo Raič, Obrt za uzgoj goveda
Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Zrinski Topolovac
Gradnja šetnice u Zrinskom Topolovcu_k.č.br. 2374/1, k.o. Zrinski Topolovac_Općina Zrinski Topolovac
Rekonstrukcija nerazvrstane ceste „Put Boriš“_k.o. Končanica_Općina Končanica
Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Končanica
Rekonstrukcija postojeće nerazvrstane ceste Križ Gornji - Jakopovac, k.č.br. 523/1 i 525/1, k.o. Križ Gornji i k.č.br., 1544/7 i 1546, k.o. Pavlin Kloštar Općina Zrinski Topolovac
Niskonaponska mreža – MRNN iz TS 10/0.4 kV Slukićevo selo (162) – NN izlaz Križ Gornji_k.o. Zrinski Topolovac_HEP ODS d.o.o. Elektra Bjelovar.
Poučna staza Inački brijeg, k.č.br. 4288, 4289, 4290, k.o. Grubišno Polje_Ivana Pavičić.
Gradnja nogostupa, biciklističke staze i oborinske kanalizacije u Bilogorskoj i Crkvenoj ulici u Kapeli, k.č.br. 1765 i 1803/1, k.o. Kapela_ŽUC BBŽ
Osiguranje željezničko - cestovnih prijelaza Maslenjača 1 u km 64+010 i Maslenjača 2 u km 64+630, na pruzi L204 Banova Jaruga-Pčelić _HŽ Infrastruktura
Spremnik poljoprivrednih proizvoda i poljoprivrednih strojeva, k.č.br. 1762/7, k.o. Zrinski Topolovac_Mijo Kovačević
Sadnja 350 sadnica strane vrste brzorastućeg drveća Paulownia elongata, na k.č.br. 852/5 i 891/2, k.o. Đurđic Piterija d.o.o.
Izgradnja ID 1124d BJ Gudovac – osnovna postaja elektroničke komunikacijske infrastrukture, k.č.br. 138, k.o. Gudovac A1 Hrvatska d.o.o.
Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Hercegovac
Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta „Pavlin Kloštar – Kapelske Zdelice“, „Svinčine – Matićev Brijeg“, „Škecov Brijeg“ i „Čavragov Brijeg“ u Općini Kapela, k.o. Kapela, k.o. Pavlin Kloštar i k.o. Sredice Gornje Općina Kapela
Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Čazmu
Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Bjelovar
Uređenje i opremanje biciklističko – turističke staze uz kanjon rijeke Pakre ŠRD Pastrva Sirač
Izgradnja pomoćne građevine – gnojišna jama_k.č.br. 2025 i 2026, k.o. Šandrovac_OPG Kristijan Dekalić
Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Đulovac
Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Štefanje
Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Veliki Grđevac
Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Velika Trnovotica
III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kapela_ Općina Kapela
Izgradnja obiteljske kuće_ k.č.br. 2808/408, 1959, 1960/2, k.o. Rašenica_Franjo Kisela
Gradski park u Garešnici_ k.č.br. 1062/2, 1070/2, 1070/1, 1063, 1059, 1086/1, 1087/2, 1071/3, k.o. Garešnica_Grad Garešnica
Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Ivanska
Izgradnja obiteljske kuće_k.č.br. 241/1, k.o. Čađavac_Zlata Ivanović
Izgradnja obiteljske kuće k.č.br. 2306, k.o. Sirač Marijan Jurković
Izgradnja gospodarske zgrade (spremište za poljoprivredne strojeve) k.č.br. 527/2, 465/2 i 462/2, k.o. Kajgana OPG vl. Davor Vojković
Izgradnju 10(20) kV dvostrukog kabelskog dalekovoda i KTS 10(20)/0,4 kV „Vagovina 4 – Rasklopište“_k.č.br. 774/5, 1445, 1472/1, 874/6, k.o. Vagovina_HEP ODS d.o.o.  Elektra Križ - rješenje
Izgradnja šumske ceste „Daruvarske prigorske šume 28/27“_k.č.br. 3, 8 i 9, k.o. Blagorodovac_Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Bjelovar, Rješenje
Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Šandrovac
Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Kapela
Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Velika Pisanica
Izgradnja stambene i pomoćne zgrade, k.č.br.2457, k.o. Kraljevac_Zlatko Lugomerić
Izgradnja gospodarske zgrade – Spremište poljoprivredne mehanizacije, k.č.br. 663 i 664, k.o. Međurača_OPG vl. Mađerić Mihael
Izgradnja obiteljske kuće, k.č.br.587/3, 587/4 i 587/5, k.o. Veliki Grđevac_Krunoslav Ozimac
Reciklažno dvorište Garešnica, k.č.br.1606/1, k.o. Garešnica_Grad Garešnica
Dom za Udrugu Roma Grubišno Polje, k.č.br.716, 717 i 718, k.o. Grubišno Polje_Grad Grubišno Polje
Izgradnja pomoćne zgrade – Spremište sječke, k.č.br.369/2, k.o. Ribnjačka_OPG Dražen Bokan
Izgradnja obiteljske kuće u Velikom Grđevcu, k.č.br. 1654/71, 1654/207 i 462/3, k.o. Veliki Grđevac Marinko Udžbinac
Cjevovod za dovod vode u poslovnu zonu Maslenjača uz postizanje uvjeta korištenja iste za poljoprivrednu ili sličnu proizvodnju k.o. Mali Bastaji i k.o. Vrijeska Općina Đulovac
Sadnja 1700 sadnica hibrida stranih vrsta brzorastućeg drveća Paulownia tomentosa x Paulownia fortunei 782/2, 783/1, 785/18 i 817/1, k.o. Zrinska Rafael Matoš
Izgradnja pomoćne zgrade k.č.br. 20/1, k.o.Đurđic Dragan Crljenjak
Izgradnja obiteljske kuće k.č.br. 20/1, k.o.Đurđic Dragan Crljenjak
Stambena i pomoćna građevina, k.č.br. 298/2, 299/1 i 299/2, k.o. Veliki Zdenci Saša Verić
Izgradnja župnog dvora i pastoralnog centra sa stanom župnika na k.č.br. 2/2, k.o. Zrinski Topolovac Župa Sv. Mihovila Arkanđela
Gradnja gospodarske zgrade – nadstrešnica za poljoprivredne strojeve, k.č.br. 212, k.o. Narta Vladimir Hanak
Gradnja poslovne zgrade – stolarske radionice, k.č.br. 1864/13, k.o. Gudovac, Darko Čavlović
Rekonstrukcija nerazvrstane ceste NRC 028 Štefanje – Staro Štefanje, k.č.br. 1480 k.o. Štefanje, Općina Štefanje, Štefanje
MRNN iz TS 10/0.4 kV, Slukićevo selo (162) – NN izlaz Centar – produžetak, k.o. Zrinski Topolovac, HEP-ODS d.o.o. Elektra Bjelovar, Bjelovar
Poučna staza, odmorište, vidikovac, kaskadni vodotok i informativne ploče k.o. Bedenička - PG Jasna Ileković, Velika Pisanica
Staza prijatelja prirode, k.č.br. 1025/16 k.o. Grbavac _ Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije, Čazma
Granja nadstrešnice i poučne staze sa pratećim sadržajima, k.č.br. 61/3, 1846/3, 1845/2 i 1844/2, k.o. Zrinski Topolovac - Općina Zrinski Topolovac
Staja za uzgoj junadi kapaciteta 45 UG, k.č.br. 227, k.o. Narta_OPG Mile Špehar
Gradnja gospodarske građevine za uzgoj muznih krava kapaciteta 90 UG, na k.č.br. 213 i 214, k.o. Križ gornji Tijana j.d.o.o.
Izgradnja nadstrešnice za priredbe i društvena događanja, k.č.br. 97/3, k.o. Velika Pisanica Općina Velika Pisanica
Izgradnja religijske građevine – mrtvačnice u Ribnjačkoj, k.č.br. 2/51, 75/2 i 75/9, k.o. Ribnjačka Općina Velika Pisanica
Izgradnja stambene zgrade u Narti, k.č.br. 24/2, k.o. Narta_Ranka Cvijanović
Gospodarska zgrada poljoprivredne namjene – spremište poljoprivredne mehanizacije, k.č.br. 1557/1 i 846/7, k.o. Vagovina_OPG Poljoprivreda vl. Ivica Kupsjak
Dogradnja nadogradnja postojeće stambene zgrade – obiteljske kuće u Narti, k.č.br. 131/1 i 132/1, k.o. Narta, Krešo Bogdan
Izgradnja skladišta vulkanizerske radionice k.č.br. 728/1, k.o Draganec Vulkanizer Kovačić vl. Nenad Kovačić
Izgradnja građevine stambene namjene povremenog stanovanja k.č.br. 312/5, k.o Mala Peratovica Šamu Danijel
Izgradnja obiteljska kuća na lokaciji Utiskani 15, k.č.br. 231/2, k.o. Ivanska Dragan Pajić
Gradnja gospodarske zgrade – poljoprivredne (usipni koš sa nadstrešnicom, silosi, sušara), k.o. Štefanje Poljoprivredno gospodarstvo vl. Silvestar Štefović
Rekonstrukcija i prenamjena stambene građevine u klijet k.č.br. 642/1, k.o. Zrinska Doroteja Moguš
Izgradnja stambene zgrade sa garažom – obiteljska kuća_k.č.br. 2647/1 i 2647/2, k.o.Prgomelje Goran Špoljarić
Dogradnja farme za uzgoj krava Mali Grđevac, k.č.br. 336/4 i dijelovi k.č.br. 421/1, 421/2 i 420/14, sve k.o. Mali Grđevac SUNČANE LIVADE d.o.o.
Izgradnja obiteljske kuće k.č.br. 560/4, k.o Pavlin Kloštar Sanja Lovrinović
Sadnja 100 sadnica hibrida stranih vrsta brzorastućeg drveća Paulownia tomentosa x Paulovnia fortunei k.č.br. 958/2 k.o Bedenik Mario Kolarić
Izgradnja obiteljske kuće k.č.br. 1025/1, k.o Zrinski Topolovac Martina Škrobot
Prenamjena, rekonstrukcija i dogradnja (iz spremišta hrane za divlje životinje s nadstrešnicom u lovački dom – zgradu športsko-rekreacijske namjene), k.č. 8/1, k.o. Pavlin Kloštar Lovačko društvo „JELEN“
Rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja gospodarske zgrade, k.č.br. 240 i dijelovi 241 i 552, k.o. Kajgana Marina Fučkor
Izgradnja obiteljske kuće k.č.br. 752, k.o Grubišno Polje Tomislav Oršuš
Izgradnja obiteljske kuće_k.č.br. 1088/2, k.o Velika Pisanica Bučaj Marjan
Izgradnja šumske ceste „Bjelovarska Bilogora 20c“ k.č.br. 571/1, k.o. Križ Gornji Hrvatske šume d.o.o. Uprava šuma Podružnica Bjelovar
Izgradnja šumske ceste „Bjelovarska Bilogora 35a“ k.č.br. 2152 i 2153, k.o. Mosti Hrvatske šume d.o.o. Uprava šuma Podružnica Bjelovar
Izgradnja šumske ceste „Dugački gaj – Jasenova – Drljež 36“ _k.č.br. 3329/1, k.o. Velika Pisanica Hrvatske šume d.o.o. Uprava šuma Podružnica Bjelovar
Izgradnja šumske ceste „Daruvarske prigorske šume 52, 54“ k.č.br. 2311, k.o. Končanica Hrvatske šume d.o.o. Uprava šuma Podružnica Bjelovar
Sadnja 350 sadnica hibrida stranih vrsta brzorastućeg drveća Paulownia tomentosa x Paulovnia fortunei k.č.br. 2066/1 i 2605/3, k.o Prgomelj Mario Lovrinović
Stambena i pomoćna građevina, k.č.br. 1019/4 i 1019/5, k.o. Štefanje Luka Lamač
Projekt „Čazma Natura“ – uređenje odmorišta i vidikovca Sv Vid, k.č.br. 2030/1 i 2030/3, k.o. Bojana i postavljanje solarne autobusne stanice, k.č.br. 3000, k.o. Čazma Grad Čazma
Stambena zgrada – rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja, k.č.br. 1668/6, k.o. Zdelice Bugarin Stjepan i Bugarin Danica
Informacija o razmatranju uvjeta dozvole u Rješenju o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša postojećeg postrojenja farma GALA d.o.o. za proizvodnju konzumnih jaja iz Bjelovara
Gradnja stambene građevine, k.č.br. 884/2, k.o. Vagovina Josipa i Matija Vinceković
Izgradnja novih gospodarskih zgrada i građevina, k.č.br. 780/1, 780/2, 780/3, 780/6, 781, 640, 641, 2219/63, k.o. Velika Barna Ivan Uđbivac
Rekonstrukcija gospodarske građevine, k.č.br. 2014/5, k.o. Velika Barna OPG Held Željko
Rekonstrukcija stambene građevine sa bazenom, k.č.br. 1677/13, k.o. Velika Barna OPG Held Željko
Rekonstrukcija stambene i pomoćne građevine, k.č.br. 696/1, 696/2, 696/4 i 696/5, k.o. Gornja Kovačica Pavić Dario
Gradnja zamjenske stambene zgrade – obiteljska kuća, k.č.br. 1897, k.o. Ćazma Matija Mihekovec
Gospodarska građevina (garaža za traktor, pušnica, drvarnica i tri spremišta) k.č. br. 902/6, k.o. Narta Tomislav Talanga
Rekonstrukcija i dogradnja stambene građevine i gradnja pomoćne i gospodarske građevine) k.č. br. 1335/2, k.o. Draganec Ivan Radosavljević
Izgradnja gospodarske građevine poljoprivredne namjene (spremište poljoprivredne mehanizacije i spremište poljoprivrednog alata te prostor za radnike) k.č. br. 1343/1, k.o. Dapčevica EKO NUTRIMENS d.o.o.
Spremište za poljoprivredne strojeve P u Maloj Peratovici, na k.č. 51/5,  k.o. Mala Peratovica OPG Bilić Mario
Gospodarska građevina proizvodne namjene, pretežito poljoprivredne Po+P+1 i izgradnja pomoćne građevine P – nadstrešnice u Maloj Peratovici, na k.č.49/3,  k.o. Mala Peratovica OPG Bilić Mario
Izgradnja pomoćne građevine – gnojišne jame, na k.č. 2025 i 2026, k.o. Šandrovac Olenković Milan i Dekalić Ankica
Izgradnja pomoćne građevine – gnojišne jame, na k.č. 252/1, 252/2 i 254/3, k.o. Lasovac Stojanović Slobodan i Stojanović Rada
Javna rasvjeta u Ulici Hrvatskih branitelja“ u Čazmi Grad Čazma
Stambena zgrada s garažom na k.č.br. 805/1, k.o. Zrinski Topolovac Mario Kovačević
Stambena zgrada – obiteljska kuća na k.č.br. 577/2 i 577/3, k.o. Štefanje Mario Novaković
Gradnja javnog parkirališta i pješačke staze s oborinskom odvodnjom uz ŽC 3084 u naselju Ivanska, k.č. 2075/16, k.o. Ivanska Općina Ivanska
Stambena zgrada, k.č.br. 2659/1, k.o. Velika Pisanica Svetko Ćetković
Spremnik za kruti stajski gnoj i spremnik za gnojnicu (20UG), k.č.br. 940/1, k.o. Velika Barna OPG Katarina Čikvar
Plato za kruti gnoj i spremnik gnojnice (30UG), k.č.br. 2014/5, k.o. Velika Barna OPG Held Željko
Gospodarska građevina (dva spremišta poljoprivredne mehanizacije, radionica za popravak poljoprivredne mehanizacije, drvarnica i spremište poljoprivrednih proizvoda), k.č.br. 158/2 i 158/3, k.o. Mala Jasenovača OPG Nataša Vujec
Stambeno-poslovna građevina u Maloj Peratovici 4, na k.č.br. 132/A/2 (132/2), 130/A/3 (130/8), 409/3, 130/A/4 (130/9), k.o. Mala Peratovica Mijić Mijo i Mijić Niko
Plato za kruti stajski gnoj i spremnik gnojnice (200UG), k.č.br. 200/2/A (200/4), 200/2/B (200/5), 200/2/C (200/6), k.o. Mala Jasenovača OPG Nataša Vujec
Rekonstrukcija – dogradnja i nadogradnja postojeće bravarske radionice na lokaciji u Starom Štefanju 35, k.č.br. 436/1, k.o. Štefanje Mato Štefović
Projekt „Čazma Natura“, k.o. Čazma i k.o. Miklouš_Grad Čazma
Rekonstrukcija TS 35/10 Veliki Grđevac za prihvat i omogućavanje funkcionalnosti energetskih transformatora sa automatskom regulacijom, k.č.br. 371/2 i 371/3, k.o. Veliki Grđevac- HEP ODS d.o.o. Elektra Bjelovar
Stambena građevina – zamjenska građevina, k.č.br. 2397, 2398, 2400/2, 2420, k.o. Kraljevac_Saša Polanc
Zeleni vrtovi Poilovlja Grad Garešnica
Stambena zgrada – obiteljska kuća, k.č.br. 1693, 1692, k.o. Velika Pisanica Marin Kastlinger
Staja za tovnu junad s nadstrešnicom, k.č.br. 79/1, k.o. Cerina Ivica Krklec
Distributivni vodoopskrbni cjevovodi na vodoopskrbnom području Grada Bjelovara, naselja Rovišće (dio) - Kraljevac - Kovačevac, izmjena i dopuna - Izgradnja precrpne stanice u Kraljevcu, k.č.br. 880, k.o. Kraljevac Bjelovarsko-bilogorske vode
Informacija o podnesenom zahtjevu za prethodnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat - Elektronička komunikacijska infrastruktura i povezana oprema - Bazna stanica BJE1736.1-HR-BJELOVAR_3 s antenskim stupom F42, k.č. 50/2 i 52/4, k.o. Trojstveni Markovac
Izgradnja proizvodne hale za proizvodnju gajbica za voće i povrće, k.č. br. 916, 2138/1 i 2219/86, k.o. Velika Barna Drvni obrt “VERA”
Rekonstrukcija-dogradnja proizvodne hale, k.č.br. 1139/5, 1139/1 i dijelu k.č.br. 1140/1 i 1140/2, k.o. Draganec - ONIKS d.o.o.
Gradnja, rekonstrukcija i dogradnja gospodarske zgrade - proizvodna hala, manipulativno skladište i skladište sirovina, k.č.br. 1571/2, k.o. Garešnica - Bakrotisak d.d.
Izgradnja sunčane elektrane Enbekon 400, na k.č.br. 671/2 i 672, k.o. Severin - VR Enbekon d.o.o.
Rekonstrukcija-dogradnja klijeti u Zrinskom Topolovcu na k.č.br. 239/3, k.o. Zrinski Topolovac - Damir Sudaš
Biljna farma - plantaža nasada voća (kestena) sa pratećom gospodarsko stambenom zgradom,k.č. 1233, k.o. Draganec - O.G. LETEC d.o.o.
Stambeno gospodarski sklop u funkciji poljoprivrede i seoskog turizma k.č.br. 38/2, k.o. Gornja Kovačica Marina Ivanković Lijanović
Izgradnja građevine ugostiteljsko turističke namjene k.č. 132, k.o. Ribnjačka Vladimir Vlajinić
Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Općine Ivanska
Farma muznih krava sa pratećim građevinama_k.č. 1234/1, k.o. Draganec O.G. LETEC d.o.o.
Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta Mali Šandrovac, k.č. 866/67, 2165/8, 2167, 2168, 2169/1, k.o. Šandrovac i k.č. 956, 696/7, k.o. Pupelica
Rješenje, Izgradnja vodocrpilišta sa obradom i spremnikom vode u Jaseniku, nositelj zahvata Bjelovarsko-bilogorske vode
Informacija o podnesenom zahtjevu za prethodnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat - Izgradnja pragova na rijeci Česmi zbog uređenja režima malih voda
Rješenje, Izgradnja biolinskog postrojenja “Gudovac”, investitora BIOPLIN GUDOVAC d.o.o.
Rješenje, “Sustav sanitarne odvodnje naselja Kapela, Starčevljani, Stari Skucani, Novi Skucani i Kobasičari u Općini Kapela, na području k.o. Kapela i k.o. Kobasičari”
Rješenje “Rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC 100034 put prema gradskoj deponiji, k.o. Grubišno Polje”
Rješenje “Rekonstrukcija nerazvrstane ceste N2 Mali Bastaji (L37129) - Maslenjača, k.o. Mali Bastaji”
Rješenje, “Građevina u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti - Farma mliječnih krava”, na lokaciji Daskatica, na k.č.br. 81/1, 82, 83 i 86, k.o. Daskatica
Rješenje “Izgradnja bioplinskog postrojenja (kapaciteta do 1MW) u gospodarskoj zoni “Laminska” u Štefanju, na dijelu k.č.br. 530/3, k.o. Štefanje”
Informacija “Građevina u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti - Farma mliječnih krava”, Daskatica
Informacija “Rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC 100034 put prema gradskoj deponiji, k.o. Grubišno Polje”
Informacija “Izgradnja bioplinskog postrojenja (kapaciteta do 1MW) u gospodarskoj zoni “Laminska” u Štefanju, na dijelu k.č.br. 530/3, k.o. Štefanje”
Informacija “Sustav sanitarne odvodnje naselja Kapela, Starčevljani, Stari Skucani, Novi Skucani i Kobasičari u Općini Kapela”
Informacija “Rekonstrukcija nerazvrstane ceste N2 Mali Bastaji (L37129) - Maslenjača, k.o. Mali Bastaji”
INFORMACIJA o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat Izgradnja farme muznih krava kapaciteta 2100 UG na području k.o. Bojana, Grad Čazma
RJEŠENJE - “Izgradnja distributivnog plinovoda u naselju G. i D. Dragicevci i naselju Cerina, Grad Čazma”
Zagrebpertol.o.o. -  Izmjena i dopuna dozvola za gospodarenje otpadom za obavljanje djelatnosti sakupljanja i interventnog skupljanja, pripreme za ponovnu uporabu, pripreme prije oporabe ili zbrinjavanja te obrade, oporabe i/ili zbrinjavanja neopasnog otpada, na lokaciji u Grubišnom Polju, I.N. Jemeršića 37, k.č.br. 984/2, k.o. Grubišno Polje
Sirovina Prometd.o.o. -  Izmjena i dopuna dozvola za gospodarenje otpadom za obavljanje djelatnosti sakupljanja otpada postupkom S, oporabe otpada postupcima R12 i R13 i druge obrade otpada postupkom PP, na lokaciji u Garešnici, Petra Svačića 40/A, k.č.br. 1408/1 k.o. Garešnica
Komunalac d.o.o. -  Dozvola za gospodarenje otpadom za obavljanje djelatnosti sakupljanja otpada postupkom S i oporabe otpada postupcima R12 i R13, na lokaciji u Bjelovaru, Prespa bb (reciklažno dvorište), na dijelu k.č.br. 1382/6, k.o. Prespa
Gospodarsko komunalni park Štefanje d.o.o. -  Dozvola za gospodarenje otpadom za obavljanje djelatnosti sakupljanja otpada postupkom S, oporabe otpada postupcima R13, R12, PU i djelatnosti druge obrade postupkom pripreme prije oporabe ili zbrinjavanja (PP),  na lokaciji u Štefanju, Staro Štefanje 1A, na dijelu k.č.br. 530/15, k.o. Štefanje
RS Metali d.d. -  Dozvola za gospodarenje otpadom za obavljanje djelatnosti skupljanja otpada postupkom skupljanja otpada (S), druge obrade otpada postupkom pripreme prije oporabe ili zbrinjavanja (PP) i oporabe otpada postupkom R4 i R13, na lokaciji u Bjelovaru, Slavonska cesta 15, k.č.br. 3693/1 k.o. Bjelovar
Komunalac d.o.o._ Izmjena i dopuna Dozvole za gospodarenje otpadom za obavljanje djelatnosti skupljanja, druge obrade i zbrinjavanja otpada postupcima S, PP i D1, na lokaciji odlagališta otpada „Doline“, k.č.br. 1382/6, k.o. Prespa
Kronospan CRO d.o.o._ Dozvole za gospodarenje otpadom za obavljanje djelatnosti skupljanja otada postupkom S i oporabe otpada postupkom R13, R12 i R3, na lokaciji u Bjelovaru, Slavonska cesta 17, k.č.br. 3667/1, 3686/5, 3686/8, 3686/23 i 3686/24, k.o. Bjelovar
DARKOM d.o.o._ Dozvole za gospodarenje otpadom za obavljanje djelatnosti skupljanja, oporabe i zbrinjavanja otpada na odlagalištu neopasnog otpada “Cerik“, k.č.br.  986/43, 986/42, 986/44 i 986/45, k.o. Gornji Daruvar
Sirovina Promet d.o.o. Dozvole za gospodarenje otpadom za obavljanje djelatnosti skupljanja otada, oporabe otpada i druge obrade otpada, na lokaciji u Garešnici, Petra Svačića 40a, k.č.br. 1408/1, k.o. Garešnica
ing La Bo Commerce d.o.o._ Izmjena i dopuna Dozvole za gospodarenje otpadom za obavljanje djelatnosti skupljanja otada, druge obrade otpada te oporabe otpada postupkom R13, na lokaciji u Lasovcu, Lasovac 57, k.č.br. 781, k.o. Lasovac (KLASA: UP/I-351-01/14-01/4, URBROJ: 2103/1-07-15-12, od 06.07.2015. godine)
KOMUNALAC d.o.o. Izmjena i dopuna Dozvole za gospodarenje otpadom za obavljanje djelatnosti skupljanja otada postupkom S i zbrinjavanja otpada postupkom D1, na odlagalištu neopasnog otpada “Prdavac“, k.č.br. 4784/1, k.o. Grubišno Polje (KLASA: UP/I-351-01/17-01/1, URBROJ: 2103/1-07-19-20, od 12.08.2019. godine).
PIĐO METALI d.o.o._ Izmjena i dopuna Dozvole za gospodarenje otpadom za obavljanje djelatnosti sakupljanja otpada, oporabe i druge obrade otpada (KLASA: UP/I-351-01/14-01/2, URBROJ: 2103/1-07-15-10, od 08.04.2015. godine),    na lokaciji Žabjak 1A, Rovišće, na k.č.br. 1013/1, k.o. Žabjak
„Autoprijevoznički obrt“ vl. Milenko Radošević_ Izmjena i dopuna Dozvole za gospodarenje otpadom za obavljanje djelatnosti sakupljanja otpada, druge obrade otpada i oporabe otpada postupkom R5 (KLASA: UP/I-351-01/15-01/2, URBROJ: 2103/1-07-17-29, od12.06.2017. godine),
Komunalac d.o.o. Grubišno Polje Dozvole za gospodarenje otpadom za obavljanje djelatnosti sakupljanja postupkom S i zbrinjavanja otpada postupkom D1, na lokaciji odlagališta neopasnog otpada „Prdavac“, Grubišno Polje, na k.č.br. 4784/1, k.o. Grubišno Polje
Moslavina proizvodi d.o.o._ Izmjena i dopuna dozvole za gospodarenje otpadom za obavljanje djelatnosti oporabe otpada postupkom R3, na lokaciji Čazma, Grabovnica 125A, na zk.č.br. 1587/2, k.o. Bojana, KLASA: UP/I-351-01/16-01/1, URBROJ: 2103/1-07-16-11, od 27.04.2016. godine
NACIONAL d.o.o. Bjelovar Dozvola za gospodarenje otpadom za obavljanje djelatnosti sakupljanja otpada postupcima S i IS, oporabe otpada postupkom R12 i R13 te zbrinjavanja otpada postupcima D13 i D15, na lokaciji u Bjelovaru, Velike Sredice 29 F, na k.č.br. 99/6, k.o. Bjelovar - Sredice
BIOPLIN GUDOVAC d.o.o. Dozvola z gospodarenje otpadom, za obavljanje djelatnosti oporabe neopasanog otpada postupkom R3, na lokaciji u Bjelovaru, Gudovac 1E, k.č. k.č.br. 1957/1, k.o. Gudovac
PZC d.o.o. Bjelovar_ Dozvola z gospodarenje otpadom, za obavljanje djelatnosti skupljanja,oporabe i druge obrade neopasanog otpada, na lokaciji u Bjelovaru, Poslovna zona Novi Borik – Lepirac, k.č.br. 9/36, k.o. Bjelovar,
SLK Projekt d.o.o. Zagreb_ Dozvola z gospodarenje otpadom, za obavljanje djelatnosti oporabe neopsanog otpada postupkom R3, na lokaciji u Općini Hercegovac, Hrvatskih branitelja 1A, na k.č.br. 757, k.o. Hercegovac
Sekundarne sirovine d.o.o.Batinjani Sakupljanje otpada, druga obrada otpada te oporaba otpada postupkom R12
Komunalac d.o.o. Garešnica Revizija Dozvole za gospodarenje otpadom, KLASA: UP/I-351-01/14-01/9, URBROJ: 2103/1-07-15-12, od 04. kolovoza 2015. godine, za obavljanje djelatnosti sakupljanja, skladištenja i zbrinjavanja otpada na lokaciji odlagališta neopasnog otpada „Johovača“, na k.č.br. 1326/8, k.o. Mlinska
Komunalac d.o.o. Bjelovar Revizija Dozvole za gospodarenje otpadom, KLASA: UP/I-351-01/14-01/8, URBROJ: 2103/1-07-15-18, od 30. studenog 2015. godine, za obavljanje djelatnosti sakupljanja, obrade, zbrinjavanja i druge obrade otpada na lokaciji odlagališta neopasnog otpada „Doline“, Bjelovar, na k.č.br. 1382/6 i 1382/4, k.o. Prespa
Kronospan CRO d.o.o. Izmjena i dopuna Dozvole z gospodarenje otpadom za obavljanje djelatnosti oporabe otpada (R13 i R3) Slavonska cesta 17 k.č.br. 3667/1, 3686/5 i 3686/8, k.o. Bjelovar
Komunalije d.o.o. Čazma_Dozvola z gospodarenje otpadom za obavljanje djelatnosti skupljanja otpada i druga obrada otpada – priprema otpada prije oporabe ili zbrinjavanja Ulica Franje Vidovića 77A k.č.br. 2404/1, k.o. Čazma
Autoprijevoznički obrt vl. Milenko Radošević Skupljanje otpada i oporaba otpada postupkom R5 Predavac, Ulica 29. Rujna bb, k.č.br. 2210, k.o. Predavac
Poziv, PZC d.o.o. Bjelovar
Poziv, RS Metali d.d., Vojvodići 17, Sveta Nedjelja
Poziv, Komunalac d.o.o., Ferde Livadića 14a, Bjelovar, OIB: 27962400486
Poziv, Sirovina d.o.o., Ulica 29. rujna 2, Bjelovar, na području grada Bjelovara
Poziv, Komunalac d.o.o., Mate Lovraka bb, 43280 Garešnica
POZIV strankama u postupku - “ing LaBo - Commerce” d.o.o.
POZIV, Kronospan CRO d.o.o., Slavonska cesta 17, Bjelovar
POZIV, Fusura Nova d.o.o., Bjelovar
POZIV, Piđo Metali d.o.o Žabjak
POZIV strankama u postupku - Sirovina Promet d.o.o. Garešnica