• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Županijska skupština

Županijska skupština

Županijska skupština je predstavničko tijelo područne (regionalne) samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga jedinice područne (regionalne) samouprave te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i statutom jedinice područne (regionalne) samouprave. Broj članova predstavničkog tijela mora biti neparan, a određuje se ovisno o broju stanovnika. Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije ima 39. člana.

Mandat člana Županijske skupštine izabranog na redovnim izborima traje četiri godine. Član Županijske skupštine ima pravo na naknadu troškova u skladu s odlukom predstavničkog tijela. Županijska skupština smatra se konstituiranim izborom predsjednika na prvoj sjednici na kojoj je nazočna većina članova Županijske skupštine. Način rada Županijske skupštine uređuje se poslovnikom, u skladu sa Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i statutom. Županijska skupština ima predsjednika i do dva potpredsjednika od kojih se jedan bira iz reda predstavničke većine, a drugi u pravilu iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog. Predsjednik Županijske skupštine saziva sjednice Županijske skupštine, predsjeda sjednicama i predstavlja ovo tijelo. Predsjednik Županijske skupštine saziva sjednice predstavničkog tijela po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.
Županijska skupština:
- donosi Statut Županije i Poslovnik o radu;
- donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Županije;
- donosi Proračun, Odluku o izvršenju proračuna, Godišnje i Polugodišnje izvješće o  izvršenju Proračuna te Odluku o privremenom financiranju;
- odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina Bjelovarsko-bilogorske županije te raspolaganju ostalom imovinom većom od vrijednosti određene Zakonom;
- donosi Prostorni plan Županije;
- donosi programe javnih potreba u djelatnostima utvrđenim posebnim zakonom;
- raspisuje referendum;
- uređuje ustrojstvo i djelokrug Upravnih tijela i službi;
- donosi Plan rada;
- daje inicijativu za promjenu granica Županije;
- donosi odluku o pristupanju domaćim i međunarodnim udruženjima područnih (regionalnih) jedinica i o suradnji s odgovarajućim područnim (regionalnim) jedinicama drugih država u skladu sa Zakonom;
- odlučuje o dodjeli povelja te nagrada i drugih javnih priznanja;
- odlučuje o pokroviteljstvima Županije;
- osniva Javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih i drugih djelatnosti koje imaju interes za Županiju;
- bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Županijske skupštine, te osniva radna tijela, bira i razrješuje članove tih tijela, te bira, imenuje i razrješuje i druge osobe određene Zakonom, drugim propisom ili Statutom;
- daje autentična tumačenja Statuta i drugih akata koje donosi;
obavlja i druge poslove koji su zakonom stavljeni u djelokrug Županije kao jedinice područne (regionalne) samouprave.

Županijska skupština donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina članova . Županijska skupština osniva stalne ili povremene odbore i druga radna tijela u svrhu pripreme odluka iz njegovog djelokruga.

   Povratak na Županijsku skupštinu