• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

BBŽ Dokumenti - UO za financije

Proračun Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu


Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08. i 136/12. i 15/15.) i članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije (»Županijski glasnik«, broj 22/09., 1/13., 7/13., 1/18., 2/20., 5/20.,i 1/21- pročišćeni tekst), Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije, na 4. sjednici održanoj dana 14. prosinca 2021. godine, donijela je P R O R A Č U N  Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu.

  Dokumenti za download
Dodano: 30. 12. 2021.
Dodano: 30. 12. 2021.
   Povratak na a sve dokumente UO za proračun i javnu nabavu