• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
 

Javni pozivi i natječaji - Služba ureda župana

2018.
Ožujak
2

Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije


Savjet mladih Bjelovarsko-bilogorske županije osniva se kao savjetodavno tijelo Bjelovarsko-bilogorske županije u cilju promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih u  Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.

Kandidati za članove Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije mogu biti osobe s prebivalištem na području Bjelovarsko-bilogorske županije u dobi od petnaest (15) do trideset (30) godina života.

Kandidate za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike temeljem javnog poziva ističu udruge koje su sukladno svom statutu ciljno i prema djelatnostima opredjeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, podmladci političkih stranaka, sindikalnih i strukovnih organizacija i neformalne skupine mladih, skupina mora imati najmanje pedeset (50) mladih.

Ovlašteni predlagatelji kandidatura dužni su prilikom isticanja kandidatura za članove Savjeta mladih predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta mladih.

Ovlašteni predlagatelji dužni su svoje prijedloge obrazložiti i u pisanom obliku dostaviti ih Odboru za izbor i imenovanja Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije, i sljedećem obaveznom sadržaju:

- Naziv i sjedište predlagatelja;
- Ime i prezime kandidata te njegovo prebivalište;
- Datum rođenja i OIB;
- Kratko obrazloženje zbog čega bi kandidat bio pogodan za člana odnosno zamjenika člana Savjeta mladih;
- Potpis i ovjera ovlaštenog predlagatelja.

  Dokumenti za download
Dodano: 02. 03. 2018.