• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
 

Javni pozivi i natječaji - UO za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

2020.
Srpanj
30

OGLAS za prijam u službu višeg stručnog suradnika za poslove graditeljstva i prostornog uređenja, Odsjek Čazma


- 1 izvršitelj/ica
- na određeno vrijeme radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao, uz probni rad od dva mjeseca

Kandidati/kinje moraju ispunjavati opće uvjete iz članka  12. ZSN-a, za prijam u službu:
-  punoljetnost
- hrvatsko državljanstvo
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba prima.

Stručni uvjeti:
- magistar struke ili stručni specijalist građevinske, arhitektonske ili pravne struke,
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, a kojeg će u slučaju prijma u službu biti obvezni položiti u skladu sa Zakonom.
Služba na određeno vrijeme za obavljanje poslova čiji se opseg privremeno povećao može trajati najduže šest mjeseci i može se produžiti za još šest mjeseci.
U službu ne može biti primljen kandidat/kinja za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a.

Uz prijavu na oglas kandidati/kinje su dužni/e priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:
- zamolba,
- životopis,
- dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),
- elektronički zapis izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom iskustvu,
- dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili preslika osobne iskaznice),
- presliku uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu,
-    uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci),
- vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a,
- potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima za koje se traži odgovarajuće stručno znanje (ugovor o radu, potvrda poslodavca, rješenje o rasporedu i sl.)

  Dokumenti za download
Dodano: 30. 07. 2020.
Dodano: 30. 07. 2020.