• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
 

Javni pozivi i natječaji - UO za poljoprivredu

2020.
Listopad
12

DOPUNA JAVNOG POZIVA za dodjelu novčanih potpora za razvoj i unapređenje lovstva na području Bjelovarsko-bilogorske županije


Na temelju članka 17. Odluke o novčanim potporama za razvoj i unapređenje lovstva na području Bjelovarsko-bilogorske županije („Županijski glasnik“, broj 7/19 i 7/20) i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije („Županijski glasnik“, broj 7/18. – pročišćeni tekst, 2/20 i 5/20), župan Bjelovarsko-bilogorske županije objavljuje

DOPUNU JAVNOG POZIVA
za dodjelu novčanih potpora
za razvoj i unapređenje lovstva
na području Bjelovarsko-bilogorske županije

I.
U Javnom pozivu za dodjelu novčanih potpora za razvoj i unapređenje lovstva na području Bjelovarsko-bilogorske županije, KLASA: 320-01/20-01/31, URBROJ: 2103-09-20-01 od 14. rujna 2020. godine, objavljenom u javnim medijima i mrežnoj stranici Bjelovarsko-bilogorske županije, u točci 1. iza stavka 11. dodaju se stavci 12. i 13. koji glase:

"12. Stimulacija odstrjela predatora,
  13. Izgradnja i održavanje infrastrukture.".

II.
U točki 2. iz stavka 2.11. dodaju se stavci 2.12. i 2.13. koji glase:
"2.12. Stimulacija odstrjela predatora
Stimulacija za odstrjel predatora – lisica, čaglja i kune odobrit će se lovoovlaštenicima koji u tekućoj godini odstrijele lisicu, čaglja ili kunu i prilože zapisnik o izvršenom lovu i potvrdu o porijeklu divljači.
Subvencija se dodjeljuje u visini od 100,00 kuna po odstrijeljenom predatoru.

  2.13. Izgradnja i održavanje infrastrukture
Subvencija za izgradnju i održavanje infrastrukture odobrava se u slučaju potrebe za izgradnjom i održavanjem infrastrukture koja služi za potrebe unapređenja i razvoja lovstva u lovištima.
Subvencija se odobrava u visini 50% od ukupne vrijednosti izvršenog ulaganja, a najviše do 20.000,00 kuna.".

III.
U točki 3. iz stavka 3.11. dodaju se stavci 3.12. i 3.13. koji glase:
"3.12. Stimulacija odstrjela predatora
Zahtjevi se podnose na obrascu "Zahtjev za subvenciju odstrjela predatora".
Uz zahtjev se prilaže:
  1. Zapisnik o izvršenom lovu,
  2. Potvrda o porijeklu divljači,
3. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja.

  3.13. Izgradnja i održavanje infrastrukture
Zahtjevi se podnose na obrascu "Zahtjev za subvenciju izgradnje i održavanja infrastrukture".
Uz zahtjev se prilaže:
  1. Posjedovni list,
2. Gruntovni izvadak,
3. Troškovnik o obavljenim ulaganjima,
4. Preslika računa o izvršenim radovima,
5. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja.".

IV.
Ostale točke Javnog poziva ostaju nepromijenjene.

V.
Dopuna Javnog poziva bit će objavljena na mrežnim stranici Bjelovarsko-bilogorske županije i u javnim medijima.

KLASA: 320-01/20-01/31
URBROJ: 2103-09-20-3
Bjelovar, 12. listopada 2020.

ŽUPAN
Damir Bajs, dipl. iur.

  Dokumenti za download