• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
 

Javni pozivi i natječaji - UO za poljoprivredu

2022.
Veljača
1

JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva za kreditiranje proljetne sjetve u 2022. godini


Temeljem članka 6. Odluke o potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Bjelovarsko-bilogorske županije za razdoblje od 2022.-2027. godine ("Županijski glasnik" broj 11/21) i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik" broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20 i 1/21 ), župan Bjelovarsko-bilogorske županije raspisuje


JAVNI POZIV
za prikupljanje zahtjeva za kreditiranje
proljetne
sjetve u 2022. godini


1. Korisnici kredita
Korisnici kreditiranja mogu biti fizičke i pravne osobe sa sjedištem u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Regionalnom uredu u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Pravne osobe koje kredit koriste za snabdijevanje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava repromaterijalom moraju biti registrirane za trgovinu i distribuciju poljoprivrednog repromaterijala.


2. Namjena i uvjeti kreditiranja
Namjena kredita je nabava repromaterijala za proljetnu sjetvu u 2022. godini, za koje Bjelovarsko-bilogorska županija subvencionira ukupnu kamatu.
Uvjeti kreditiranja su sljedeći:
a) kreditirati će se nabava repromaterijala – sjeme, presadnice (za povrtlarske kulture), zaštitna sredstva i gnojivo za sjetvu ratarskih i povrtlarskih kultura,
b) najmanji iznos kreditiranja je 5.000,00 kn,
c) najveći iznos kreditiranja je 1.000.000,00 kn,
d) kamatna stopa iznosi maksimalno do 4,00 % godišnje, za cijelo razdoblje otplate kredita,
e) Bjelovarsko-bilogorska županija subvencionira ukupnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita,
f) način isplate je jednokratno ili u tranšama temeljem dostavljenih računa, predračuna, ugovora ili ponude, isplatom na transakcijski račun dobavljača,
g) način otplate kredita je jednokratno, nakon isteka roka od 10 (deset) odnosno 12 (dvanaest) mjeseci, ovisno o uvjetima poslovne banke.


3. Zaključivanje ugovora o kreditu
Kredit se koristi preko poslovnih banaka, temeljem Odluke o odobrenim zahtjevima koju donosi župan Bjelovarsko-bilogorske županije na prijedlog Povjerenstva za dodjelu potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju. Konačnu odluku o odobrenju/neodobrenju i iznosu kredita donosi poslovna banka uz ispunjavanje ostalih uvjeta poslovne banke. Ugovor o kreditu korisnik može sklopiti samo s jednom poslovnom bankom.


4. Potrebna dokumentacija
Fizičke osobe uz zahtjev prilažu:
1. presliku Rješenja o Upisu u upisnik poljoprivrednih gospodarstava Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Regionalnom uredu u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji,
2. obostranu presliku osobne iskaznice,
3. Izjavu o primljenim potporama male vrijednosti u prethodne tri fiskalne godine,
4. Privolu/suglasnost za obradu i objavu osobnih podataka.

Pravne osobe koje kreditiraju vlastitu proizvodnju uz zahtjev prilažu sljedeću dokumentaciju:
1. Rješenje Trgovačkog suda o registraciji,
2. Rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Regionalnom uredu u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji,
3. Izjava o primljenim potporama male vrijednosti u prethodne tri fiskalne godine,
Pravne osobe koje kredit koriste za snabdijevanje poljoprivrednih gospodarstava repromaterijalom uz zahtjev prilažu sljedeću dokumentaciju:
1. Popis poljoprivrednih gospodarstava s brojevima ugovora,
2. Rješenje Trgovačkog suda o registraciji,
3. Rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Regionalnom uredu u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji,
4. Izjava o primljenim potporama male vrijednosti u prethodne tri fiskalne godine.


5.   Način i rokovi podnošenja zahtjeva

Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu objavljenom na web stranicama Bjelovarsko-bilogorske županije, www.arhiva.bbz.hr , a ispunjen  zahtjev se uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju dostavlja  putem e-maila: poljoprivreda@arhiva.bbz.hr ili putem pošte na adresu:
Bjelovarsko-bilogorska županija
Upravni odjel za poljoprivredu
dr. A. Starčevića 8
43000 Bjelovar
S naznakom
„Javni poziv za proljetnu sjetvu 2022.“

Nepotpuni i nepotpisani zahtjevi, kao i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija neće se razmatrati. Ovaj javni poziv objavljuje se na internetskim stranicama Županije.
Javni poziv je otvoren od 01. veljače do 06. svibnja 2022. godine.

Korisnici potpora dužni su voditi računa o ograničenju potpora male vrijednosti do 20.000  eura u kunskoj protuvrijednosti tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine (EU 1408/13, EU 2019/316). U skladu sa načelom izbjegavanja dvostrukog financiranja, propisanog člankom 21., stavkom 3. Zakona o poljoprivredi ("Narodne novine" broj 118/18 i 42/20), prihvatljivi zahtjevi za subvencioniranje su samo oni koji nisu subvencionirani od strane Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR)  i mjerama propisanim Programom ruralnog razvoja RH 2014.-2020. te iz nekog drugog izvora financiranja.

Bjelovarsko-bilogorska županija (davatelj državne potpore) u obvezi je korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti sukladno Uredbi de minimis.
Potpora male vrijednosti smatra se dodijeljenom u trenutku kada poduzetnik stekne zakonsko pravo na primanje potpore, neovisno o datumu isplate potpore male vrijednosti.

6.    Završne odredbe
Korisnik kredita dužan je odobrena sredstva koristiti isključivo za namjenu za koju su odobrena, a za korištenje kredita dostaviti izvorne dokumente.
Administrativnu i/ili terensku Kontrolu namjenskog trošenja potpore provodi Upravni odjel za     poljoprivredu.

U slučaju utvrđivanja nenamjenskog trošenja sredstava i prilaganja neistinite dokumentacije Banka će tražiti povrat cjelokupnog odobrenog iznosa kredita, sa sporednim potraživanjima i zateznim kamatama.

KLASA: 403-01/22-03/1
URBROJ: 2103-09-22-19
Bjelovar, 01. veljače 2022.

  Dokumenti za download
Dodano: 01. 02. 2022.
Dodano: 01. 02. 2022.
Dodano: 01. 02. 2022.