• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
 

Javni pozivi i natječaji - UO za poljoprivredu

2020.
Rujan
14

JAVNI POZIV za dodjelu novčanih potpora za razvoj i unapređenje lovstva na području Bjelovarsko-bilogorske županije


Na temelju članka 17. Odluke o novčanim potporama za razvoj i unapređenje lovstva na području Bjelovarsko-bilogorske županije („Županijski glasnik“, broj 7/19) i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije („Županijski glasnik“, broj 7/18. – pročišćeni tekst, 2/20 i 5/20), župan Bjelovarsko-bilogorske županije raspisuje

JAVNI POZIV
za dodjelu novčanih potpora
za razvoj i unapređenje lovstva
na području Bjelovarsko-bilogorske županije

1. PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet Javnog poziva je dodjela novčanih potpora u obliku subvencija za razvoj i unapređenje lovstva na području Bjelovarsko-bilogorske županije za slijedeće namjene:
1. Unos pernate divljači,
2. Unos zeca običnog,
3. Nabava sredstava za zaštitu usjeva u poljoprivredi,
4. Promidžba lovstva,
5. Izgradnja, rekonstrukcija ili dogradnja lovačkih kuća za smještaj lovaca turista,
6. Kupovina zemljišta za osnivanje remiza za divljač,
7. Osposobljavanje lovnika, lovočuvara i ocjenjivača trofeja divljači,
8. Lovna kinologija,
9. Lovno streljaštvo,
10. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje lovačkih strelišta,
11. Prevencija i liječenje srneće i jelenske divljači od velikog američkog metilja.


2. UVJETI ZA DODJELU SUBVENCIJA
Korisnici subvencija su lovozakupnici i koncesionari (lovoovlaštenici) koji imaju zaključen ugovor o zakupu ili ugovor o koncesiji zajedničkog ili državnog lovišta (cijelo državno lovište ili veći dio državnog lovišta u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji) na području Bjelovarsko-bilogorske županije, koji imaju ispunjene sve obveze iz Ugovora, nemaju dugovanja s naslova lovozakupnine te ispunjavaju i druge uvjete određene Odlukom o novčanim potporama za razvoj i unapređenje lovstva na području Bjelovarsko-bilogorske županije te je korisnik i Lovački savez Bjelovarsko-bilogorske županije.

2.1. Unos pernate divljači
Subvencija za unos fazanskih pilića u lovište odobriti će se lovoovlaštenicima koji su u tekućoj godini kupili i u lovište unijeli najviše 15 kljunova fazanskih pilića starosti 7-10 tjedana na 100 ha lovnoproduktivne površine lovišta.
Subvencija za unos fazanskih pilića iznosi 50% tržne cijene fazanskog pileta.
Zahtjev za subvenciju unosa pernate divljači mogu podnijeti lovoovlaštenici koji su izvršili plaćanje dobavljaču 50% iznosa računa. Preostali iznos računa obvezni su platiti nakon dobivene subvencije i dostaviti presliku uplatnice u Upravni odjel za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj.

2.2. Unos zeca običnog
Subvencija za unos zeca običnog u lovište odobrit će se lovoovlaštenicima koji su u tekućoj godini kupili i u lovište unijeli najviše 1 komad zeca običnog na 100 ha lovnoproduktivne površine.
Subvencija se odobrava u visini 50% od uplaćenog iznosa.

2.3. Nabava sredstava za zaštitu usjeva u poljoprivredi
Subvencija za nabavu sredstava za zaštitu usjeva u poljoprivredi odobrit će se lovoovlaštenicima koji su u tekućoj godini nabavili kemijske repelente i/ili električne pastire za zaštitu poljoprivrednih usjeva koje bi lovoovlaštenici dodjeljivali vlasnicima zemljišta.
Subvencija se odobrava u visini 50% od ukupno dokumentiranih troškova, a najviše do 10.000,00 kuna.

2.4. Promidžba lovstva
Subvencija za troškove promidžbe lovstva može se odobriti lovoovlašteniku koji je u tekućoj godini izradio lovni katalog, monografiju, CD, DVD i slični promidžbeni elektronski uradak, sudjelovao na lovačkim sajmovima, izložbama lovnih trofeja Bjelovarsko-bilogorske županije i Republike Hrvatske te na Međunarodnoj smotri rogista i pjevačkih zborova.
Subvencija se odobrava u visini 50% od stvarnih troškova.

2.5. Izgradnja, rekonstrukcija ili dogradnja lovačkih kuća za smještaj lovaca turista
Subvencija za izgradnju, rekonstrukciju ili dogradnju lovačkih kuća za smještaj lovaca turista odobrit će se lovoovlašteniku koji je izgradio, rekonstruirao ili dogradio lovačku kuću za smještaj lovaca turista, čija najmanja vrijednost ulaganja iznosi 10.000,00 kn.
Subvencija se odobrava u visini 60% od ukupne vrijednosti izvršenog ulaganja, a najviše u iznosu od 40.000,00 kn.
Visinu izvršenog ulaganja procjenjuje stručna ovlaštena osoba koju je angažirao lovoovlaštenik. Visina ulaganja procjenjuje se za ulaganja koja su izvršena u trogodišnjem razdoblju.
Subvencija će se isplatiti nakon dobivenog Rješenja o ispunjavanju uvjeta za vrstu i kategoriju ugostiteljskog objekta dobivenog od nadležnog tijela.

2.6.  Kupovina zemljišta za osnivanje remiza za divljač
Subvencija za troškove kupovine zemljišta za osnivanje remiza za divljač može se odobriti lovoovlašteniku koji je u tekućoj godini kupio zemljište koje će se koristiti kao prirodno stanište.
Subvencija iznosi 60% iznosa cijene kupljenog zemljišta, a najviše 10.000,00 kn po lovoovlašteniku.

2.7. Osposobljavanje lovnika, lovočuvara i ocjenjivača trofeja divljači
Subvencija za osposobljavanje lovnika, lovočuvara i ocjenjivača trofeja divljači odobrit će se lovoovlašteniku koji je u tekućoj godini uputio polaznike na osposobljavanje i ima sklopljen ugovor s kandidatima o osposobljavanju za lovnika, lovočuvara i ocjenjivača trofeja divljači.
Pravo upisa u program osposobljavanja za lovnika, lovočuvara i ocjenjivača trofeja divljači ima svaka punoljetna osoba koja je državljanin Republike Hrvatske, koja pristupi programu osposobljavanja za lovočuvara i ocjenjivača trofeja divljači sukladno Pravilniku o osposobljavanju kadrova u lovstvu (Narodne novine broj 78/06 i 92/08) te sukladno Pravilniku o lovniku (Narodne novine broj 108/19).
Subvencija iznosi do 50% troškova osposobljavanja lovnika, lovočuvara i ocjenjivača trofeja divljači.

2.8. Lovna kinologija
Subvencija za osposobljavanje lovačkih pasa za rad u lovu (ispit prirođenih osobina) odobriti će se Lovačkom savezu Bjelovarsko-bilogorske županije za lovačke pse koji su u tekućoj godini položili ispit prirođenih osobina (IPO) ili su osposobljeni za praćenje krvnog traga sukladno važećim zakonskim propisima.
Subvencija se dodjeljuje u iznosu od 500,00 kn po jednom osposobljenom lovačkom psu.

2.9. Lovno streljaštvo
Subvencija za lovno streljaštvo odobriti će se Lovačkom savezu Bjelovarsko-bilogorske županije za troškove sudjelovanja na natjecanju u Lovnom streljaštvu u Republici Hrvatskoj i Međunarodnom natjecanju u lovnom streljaštvu.
Subvencija se dodjeljuje u iznosu od 500,00 kn po natjecatelju.

2.10. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje lovačkih strelišta
Subvencija za izgradnju, rekonstrukciju, dogradnju i opremanje lovačkih strelišta odobriti će se lovoovlašteniku koji je u tekućoj godini izgradio, rekonstruirao, dogradio ili opremio lovačko strelište koje udovoljava uvjetima prema Pravilniku Hrvatskog lovačkog saveza o lovnom streljaštvu.
Subvencija se odobrava u visini do 50% od ukupne vrijednosti izvršenog ulaganja, a najviše do 100.000,00 kn.

2.11. Prevencija i liječenje srneće i jelenske divljači od velikog američkog metilja
Subvencija za prevenciju i liječenje srneće i jelenske divljači od velikog američkog metilja odobriti će se lovoovlašteniku koji u tekućoj godini kupio lijek protiv velikog američkog metilja u dostatnoj količini za srneću i jelensku divljač sukladno važećoj LGO i podijelio ga navedenoj divljači putem prihrane.
Subvencija se odobrava u visini 50% plaćenog iznosa računa lijeka protiv velikog američkog metilja.

3. POTREBNA DOKUMENTACIJA
3.1. Unos pernate divljači
Zahtjevi se podnose na obrascu "Zahtjev za subvenciju unosa pernate divljači".
Uz zahtjev se prilaže:
1. Preslika računa o kupljenoj pernatoj divljači,
2. Preslika naloga za plaćanje 50% iznosa računa,
3. Preslika veterinarskog uvjerenja o zdravstvenom stanju,
4. Zapisnik o ispuštanju divljači u lovište,
5. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja.

3.2. Unos zeca običnog
Zahtjevi se podnose na obrascu "Zahtjev za subvenciju unosa zeca običnog".
Uz zahtjev se prilaže:
1. Preslika računa o plaćenoj unesenoj divljači,
2. Preslika veterinarskog uvjerenja o zdravstvenom stanju unesene divljači,
3. Zapisnik o ispuštanju divljači u lovište,
4. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja.

3.3. Nabava sredstava za zaštitu usjeva u poljoprivredi
Zahtjevi se podnose na obrascu „Zahtjev za subvenciju nabave sredstava za zaštitu usjeva u poljoprivredi“.
Uz zahtjev se prilaže:
1. Preslika računa o kupljenim kemijskim repelentima i/ili električnim pastirima,
2. Preslika naloga za plaćanje za izvršeno investicijsko ulaganje,
3. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja.

3.4. Promidžba lovstva
Zahtjevi se podnose na obrascu „Zahtjev za subvencioniranje promidžbe lovstva“.
Uz zahtjev se prilaže:
1. Preslika računa izrade lovnog kataloga, monografije, CD-a, DVD-a ili sličnog promidžbenog uratka,
2. Troškovnik izložbe lovačkih trofeja-posjet lovačkim sajmovima,
3. Troškovnik sudjelovanja na Međunarodnoj smotri rogista i pjevačkih zborova,
4. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja.

3.5. Izgradnja, rekonstrukcija ili dogradnja lovačkih kuća za smještaj lovaca turista
Zahtjevi se podnose na obrascu "Zahtjev za subvenciju izgradnje, rekonstrukcije ili dogradnje lovačkih kuća za smještaj lovaca turista“.
Uz zahtjev se prilaže:
1. Dokaz o vlasništvu nekretnine,
2. Preslika Rješenja o ispunjavanju uvjeta za vrstu i kategoriju ugostiteljskog objekta,
3. Procjena stručne ovlaštene osobe o izvršenom ulaganju,
4. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja,

i/ili neki od slijedećih dokumenata:
1. Preslika računa za izvršeno investicijsko ulaganje,
2. Preslika naloga za plaćanje za izvršeno investicijsko ulaganje.

3.6.  Kupovina zemljišta za osnivanje remiza za divljač
Zahtjevi se podnose na obrascu "Zahtjev za subvenciju kupovine zemljišta za osnivanje remiza za divljač".
Uz zahtjev se prilaže:
1. Posjedovni list,
2. Gruntovni izvadak,
3. Preslika kupoprodajnog ugovora,
4. Preslika računa o kupovini zemljišta,
5. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja.

3.7. Osposobljavanje lovnika, lovočuvara i ocjenjivača trofeja divljači
Zahtjevi se podnose na obrascu „Zahtjev za subvenciju osposobljavanja lovnika, lovočuvara i ocjenjivača trofeja divljači“.
Uz zahtjev se prilaže:
1. Odluka Upravnog odbora o upućivanju člana na izobrazbu za lovnika, lovočuvara ili ocjenjivača trofeja,
2. Uvjerenje o osposobljenosti,
3. Preslika zapisnika s osposobljavanja lovnika, lovočuvara ili ocjenjivača trofeja,
4. Preslika računa o plaćanju osposobljavanja,
5. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja.

3.8. Lovna kinologija
Zahtjevi se podnose na obrascu „Zahtjev za subvenciju lovne kinologije“ .
Uz zahtjev se prilaže:
1. Preslika zapisnika Hrvatskog lovačkog saveza ili Hrvatskog kinološkog saveza sa ispita,
2. Preslika uvjerenja o osposobljenosti psa,
3. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja.

3.9. Lovno streljaštvo
Zahtjevi se podnose na obrascu „Zahtjev za subvenciju lovnog streljaštva“.
Uz zahtjev se prilaže:
1. Preslika natjecateljskih lista lige natjecanja u lovnom streljaštvu Lovačkog saveza Bjelovarsko-bilogorske županije,
2. Preslika liste plasmana,
3. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja.

3.10. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje lovačkih strelišta
Zahtjevi se podnose na obrascu "Zahtjev za subvenciju izgradnje, rekonstrukcije, dogradnje i opremanje lovačkog strelišta ".
Uz zahtjev se prilaže:
1. Dokaz o vlasništvu nekretnine,
2. Preslika računa za investicijsko ulaganje,
3. Preslika naloga za plaćanje za investicijsko ulaganje,
4. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja.

3.11. Prevencija i liječenje srneće i jelenske divljači od velikog američkog metilja
Zahtjevi se podnose na obrascu „Zahtjev za subvenciju lijeka za prevenciju i liječenje srneće i jelenske divljači“.
Uz zahtjev se prilaže:
1. Preslika plaćenog računa/naloga za plaćanje lijeka za prevenciju i liječenje srneće i jelenske divljači.
2. Zapisnik o provedenom tretiranju srneće i jelenske divljači lijekom protiv velikog američkog metilja,
3. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja.


4. OPĆE ODREDBE
Zahtjevi za subvenciju dostavljaju se na propisanim obrascima uz pripadajuću dokumentaciju.
Obrasci Zahtjeva zainteresirani mogu dobiti u Upravnom odjelu za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj te na web stranici Bjelovarsko-bilogorske županije.

5. ODOBRAVANJE SUBVENCIJA
Povjerenstvo za odobravanje subvencija u lovstvu Bjelovarsko-bilogorske županije razmatra zaprimljene zahtjeve i utvrđuje ispunjavaju li uvjete za dodjelu županijskih sredstava, nakon čega izrađuje prijedlog listu o dodjeli subvencija u lovstvu Bjelovarsko-bilogorske županije. Temeljem predložene liste o dodjeli subvencija u lovstvu Župan donosi Odluku o dodjeli subvencija u lovstvu Bjelovarsko-bilogorske županije.
Zahtjevi koji nemaju priloženu potpunu dokumentaciju, odnosno koji ne udovoljavaju uvjetima iz javnog poziva za pojedinu županijsku subvenciju neće se razmatrati.
Ukoliko je korisnik županijske subvencije priložio neistinitu dokumentaciju, dobivena sredstva za tu godinu mora vratiti u Proračun Županije, uvećana za zakonsku zateznu kamatu.
Odobrena novčana sredstva doznačuju se na žiro račun korisnika županijske subvencije, a nakon sklapanja Ugovora između Bjelovarsko-bilogorske županije i korisnika županijske subvencije.

6. NAZIV I ADRESA TIJELA KOJEM SE PODNOSE ZAHTJEVI
Zahtjevi za subvencije s propisanom dokumentacijom podnose se osobno, putem e-maila: poljoprivreda@arhiva.bbz.hr ili putem pošte Upravnom odjelu za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj, Dr. A. Starčevića 8, 43000 Bjelovar: s naznakom: 
         „Javni poziv za dodjelu novčanih potpora
      za razvoj i unapređenje lovstva
na području Bjelovarsko-bilogorske županije“


7. VRIJEME TRAJANJA JAVNOG POZIVA
Javni poziv je otvoren od 14. rujna 2020. godine do 30. studenog 2020. godine ili do iskorištenja sredstava osiguranih u Županijskom proračunu za ovu namjenu.
Javni poziv će se objaviti u javnim medijima te na web stranici Bjelovarsko-bilogorske županije.

8. INFORMACIJE
Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj, Dr. A. Starčevića 8, 43000 Bjelovar, soba 45, putem e-maila: poljoprivreda@arhiva.bbz.hr ili na broj telefona 221-922.

 

KLASA: 320-01/20-01/31
URBROJ: 2103-09-20-01

 

ŽUPAN
Damir Bajs, dipl. iur.
Bjelovar, 14. rujna 2020.

  Dokumenti za download