• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
 

Javni pozivi i natječaji - UO za poljoprivredu

2021.
Travanj
26

JAVNI POZIV za kreditiranje stočarske proizvodnje u 2021. godini


Temeljem članka 6. Odluke o potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Bjelovarsko-bilogorske županije za razdoblje od 2018.-2021. godine („Županijski glasnik“ broj 1/18.) i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije („Županijski glasnik“ broj 7/18. – Pročišćeni tekst, 2/20 i 5/20), župan Bjelovarsko-bilogorske županije raspisuje


JAVNI POZIV
za kreditiranje stočarske proizvodnje u 2021. godini


1. PREDMET JAVNOG POZIVA
  
Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava iz Proračuna, potpora male vrijednosti  (u daljnjem tekstu: potpora) za kreditiranje stočarske proizvodnje, sukladno planiranim sredstvima u Proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije za 2021. godinu.


2. KORISNICI POTPORA

Korisnici kreditiranja mogu biti fizičke i pravne osobe sa sjedištem te poljoprivrednim površinama i proizvodnim kapacitetima u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Regionalnom uredu u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Prihvatljivi su isključivo nositelji poljoprivrednog gospodarstva.

3. NAMJENA, CILJ I VISINA MOGUĆE POTPORE

Namjena kredita je nabava rasplodnih junica i grla za tov junadi, svinja i ovaca i koza po povoljnijim uvjetima.
a) rokovi otplate :
- nabava rasplodnih junica – 4 godine,
  - nabava grla za tov junadi – do 20 mjeseci,
  - nabava grla za tov svinja – do 8 mjeseci,
  - nabava grla ovaca i koza – 8 mjeseci.
b) razdoblje počeka kredita za rasplodne junice – 1 godina, a za junad, svinje te ovce i koze povrat je jednokratno nakon isteka roka. Razdoblje počeka uključeno je u rok otplate kredita. Za vrijeme počeka plaća se redovna kamata.
c) najniži pojedinačni iznos kredita koji se može odobriti iznosi 36.000,00 kuna, a najviši   250.000,00 kuna.
d) za nabavu rasplodnih junica najviši iznos kredita po grlu iznosi 12.000,00 kuna, za nabavu grla za tov junadi 5.000,00 kn po grlu, za nabavu grla za tov svinja 400,00 kn po grlu, a za nabavu uzgojno valjanih grla ovaca i koza iznosi 800,00 kuna po grlu.
e) kamatna stopa iznosi najviše do 4,00 % godišnje, za cijelo razdoblje otplate kredita
f) Bjelovarsko-bilogorska županija subvencionira 1,80 % kamata godišnje, fiksno te će kamatna stopa za korisnike kredita iznositi najviše do 2,20 postotna poena, godišnje, fiksno od ugovorene kamatne stope.

Korisnici potpora dužni su voditi računa o ograničenju potpora male vrijednosti do 20.000 eura u kunskoj protuvrijednosti tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine (EU 1408/13, EU 2019/316).
U skladu sa načelom izbjegavanja dvostrukog financiranja, propisanog člankom 21. stavkom 3. Zakona o poljoprivredi (Narodne novine broj 118/18, 42/20, 127/20), prihvatljivi zahtjevi za subvencioniranje su samo oni koji nisu subvencionirani od strane Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i mjerama propisanim Programom ruralnog razvoja RH 2014.-2020. te iz nekog drugog izvora financiranja.

4. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Potpora se odobrava temeljem podnesenih zahtjeva za dodjelu potpora na propisanom obrascu.

Podnositelj zahtjeva za potporu mora priložiti sljedeću dokumentaciju:
- Preslika Rješenja o upisu u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava pri Regionalnom uredu Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Bjelovarsko-bilogorske županije,
- Obostrana preslika osobne iskaznice,
- Izjava o dodijeljenim potporama male vrijednosti,
- Izjava korisnika da nije primio javnu potporu iz drugih izvora,
- Privola/suglasnost za obradu i objavu osobnih podataka,
- Preslike Putnih listova kao dokaz vlasništva životinja u roku 30 dana od dana realizacije kredita.

Propisani obrazac zahtjeva, izjave i privola moraju biti ispisani i potpisani od strane ovlaštene osobe.


5. NAČIN, MJESTO I ROK PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu objavljenim na web stranicama Bjelovarsko-bilogorske županije, www.arhiva.bbz.hr – Javni pozivi, a ispunjeni zahtjev se uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju dostavlja putem e-maila poljoprivreda@arhiva.bbz.hr ili putem pošte na adresu:

Bjelovarsko-bilogorska županija
Upravni odjel za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj
dr. A. Starčevića 8
43000 Bjelovar,
„Javni poziv za kreditiranje stočarske proizvodnje u 2021. godini“

Korisnik potpore male vrijednosti mora davatelju državne potpore dati Izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora sukladno Uredbi de minimis.
Bjelovarsko-bilogorska županija (davatelj državne potpore) u obvezi je korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti sukladno Uredbi de minimis.
Potpora male vrijednosti smatra se dodijeljenom u trenutku kada poduzetnik stekne zakonsko pravo na primanje potpore, neovisno o datumu isplate potpore male vrijednosti.
Korisnik će davatelju državne potpore potpisati Privolu za korištenje osobnih podataka u svrhu ostvarivanja i za vrijeme razdoblja otplate kredita.
Ovaj javni poziv objavljuje se na internetskim stranicama Bjelovarsko-bilogorske županije i u tisku.
Javni poziv je otvoren od 26. travnja 2021. godine do utroška sredstava planiranih u Proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije za 2021. godinu za ovu namjenu, a najkasnije do 30. studenog  2021. godine.

6. ODOBRAVANJE POTPORA

Postupak obrade podnesenih zahtjeva provodi Povjerenstvo za dodjelu potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju (nastavno: Povjerenstvo).
Povjerenstvo razmatra zaprimljene zahtjeve, utvrđuje pravovremenost prijave, potpunost prijave, udovoljavanje prijave propisanim uvjetima, iznos prihvatljivih troškova te predlaže županu dodjelu potpora. Na temelju prijedloga Povjerenstva, župan Bjelovarsko-bilogorske županije donosi Odluke o odobrenim zahtjevima i Odluku o dodjeli potpora male vrijednosti.

7. PRIJELAZNE  I ZAVRŠNE ODREDBE

Administrativnu i/ili terensku kontrolu namjenskog trošenja potpore provodi Upravni odjel za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj. U slučaju utvrđivanja nenamjenskog trošenja županijske potpore i davanja neistinite dokumentacije Bjelovarsko-bilogorska županija će zatražiti povrat cjelokupnog iznosa potpore, uvećanog za zakonsku zateznu kamatu.

8. INFORMACIJE

Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za poljoprivredu, zaštitu okoliša  i ruralni razvoj Bjelovarsko-bilogorske županije na telefon: 221-922 ili na e-mail: poljoprivreda@arhiva.bbz.hr


KLASA: 320-01/21-01/12
URBROJ: 2103-09-21-12
Bjelovar, 26.04.2021.


         
ŽUPAN
Damir Bajs, dipl.iur.

  Dokumenti za download
Dodano: 29. 04. 2021.
Dodano: 26. 04. 2021.
Dodano: 26. 04. 2021.
Dodano: 26. 04. 2021.