• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
 

Javni pozivi i natječaji - UO za poljoprivredu

2021.
Veljača
1

JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva za kreditiranje proljetne sjetve u 2021. godini


Temeljem članka 6. Odluke o potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Bjelovarsko-bilogorske županije za razdoblje od 2018.-2021. godine ("Županijski glasnik" broj 1/18) i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije ("Županijski glasnik" broj 7/18 – Pročišćeni tekst, 2/20 i 5/20 ), župan Bjelovarsko-bilogorske županije raspisuje


JAVNI POZIV
za prikupljanje zahtjeva za kreditiranje
proljetne sjetve u 2021. godini


1. Korisnici kredita

Korisnici kreditiranja mogu biti fizičke i pravne osobe sa sjedištem u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Regionalnom uredu u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Pravne osobe koje kredit koriste za snabdijevanje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava repromaterijalom moraju biti registrirane za trgovinu i distribuciju poljoprivrednog repromaterijala.

2. Namjena i uvjeti kreditiranja

Namjena kredita je nabava repromaterijala za proljetnu sjetvu u 2021. godini, za koje Bjelovarsko-bilogorska županija subvencionira dio ukupne kamate.
Uvjeti kreditiranja su sljedeći:
a) kreditirati će se nabava repromaterijala – sjeme, presadnice (za povrtlarske kulture), zaštitna sredstva i gnojivo za sjetvu kukuruza, stočnog ječma, zobi, soje i povrtlarskih kultura,
b) najmanji iznos kreditiranja je 5.000,00 kn,
c) najveći iznos kreditiranja je 1.000.000,00 kn,
d) kamatna stopa iznosi maksimalno do 4,00 % godišnje, za cijelo razdoblje otplate kredita,
e) Bjelovarsko-bilogorska županija subvencionira ukupnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita,
f) način isplate je jednokratno ili u tranšama temeljem dostavljenih računa, predračuna, ugovora ili ponude, isplatom na transakcijski račun dobavljača,
g) način otplate kredita je jednokratno, nakon isteka roka od 10 (deset) odnosno 12 (dvanaest) mjeseci, ovisno o uvjetima poslovne banke.

3. Zaključivanje ugovora o kreditu

Kredit se koristi preko poslovnih banaka, temeljem Odluke o odobrenim zahtjevima koju donosi župan Bjelovarsko-bilogorske županije na prijedlog Povjerenstva za dodjelu potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju. Konačnu odluku o odobrenju/neodobrenju i iznosu kredita donosi poslovna banka uz ispunjavanje ostalih uvjeta poslovne banke. Ugovor o kreditu korisnik može sklopiti samo s jednom poslovnom bankom.

4. Potrebna dokumentacija

Fizičke osobe uz zahtjev prilažu:
1. presliku Rješenja o Upisu u upisnik poljoprivrednih gospodarstava Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Regionalnom uredu u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji,
2. obostranu presliku osobne iskaznice,
3. Izjavu o primljenim potporama male vrijednosti u prethodne tri fiskalne godine,
4. Privolu/suglasnost za obradu i objavu osobnih podataka.

Pravne osobe koje kreditiraju vlastitu proizvodnju uz zahtjev prilažu sljedeću dokumentaciju:
1. Rješenje Trgovačkog suda o registraciji,
2. Rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Regionalnom uredu u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji,
3. Izjava o primljenim potporama male vrijednosti u prethodne tri fiskalne godine,
Pravne osobe koje kredit koriste za snabdijevanje poljoprivrednih gospodarstava repromaterijalom uz zahtjev prilažu sljedeću dokumentaciju:
1. Popis poljoprivrednih gospodarstava s brojevima ugovora,
2. Rješenje Trgovačkog suda o registraciji,
3. Rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Regionalnom uredu u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji,
4. Izjava o primljenim potporama male vrijednosti u prethodne tri fiskalne godine.

5. Način i rokovi podnošenja zahtjeva

Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu objavljenom na web stranicama Bjelovarsko-bilogorske županije, https://arhiva.bbz.hr/javni-pozivi-natjecaji/kategorija/javni-pozivi, a ispunjen  zahtjev se uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju dostavlja putem e-maila poljoprivreda@arhiva.bbz.hr ili putem pošte na adresu:

Bjelovarsko-bilogorska županija
Upravni odjel za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj
dr. A. Starčevića 8
43000 Bjelovar
S naznakom
"Javni poziv za proljetnu sjetvu 2021."

Nepotpuni i nepotpisani zahtjevi, kao i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija neće se razmatrati. Ovaj javni poziv objavljuje se na internetskim stranicama Županije i u tisku.
Javni poziv je otvoren od 01. veljače do 07. svibnja 2021. godine.

Korisnici potpora dužni su voditi računa o ograničenju potpora male vrijednosti do 20.000  eura u kunskoj protuvrijednosti tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine (EU 1408/13, EU 2019/316). U skladu sa načelom izbjegavanja dvostrukog financiranja, propisanog člankom 21., stavkom 3. Zakona o poljoprivredi ("Narodne novine" broj 118/18 i 42/20), prihvatljivi zahtjevi za subvencioniranje su samo oni koji nisu subvencionirani od strane Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR)  i mjerama propisanim Programom ruralnog razvoja RH 2014.-2020. te iz nekog drugog izvora financiranja.

Bjelovarsko-bilogorska županija (davatelj državne potpore) u obvezi je korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti sukladno Uredbi de minimis.
Potpora male vrijednosti smatra se dodijeljenom u trenutku kada poduzetnik stekne zakonsko pravo na primanje potpore, neovisno o datumu isplate potpore male vrijednosti.

6. Završne odredbe

Korisnik kredita dužan je odobrena sredstva koristiti isključivo za namjenu za koju su odobrena, a za korištenje kredita dostaviti izvorne dokumente.
Administrativnu i/ili terensku Kontrolu namjenskog trošenja potpore provodi Upravni odjel za     poljoprivredu, zaštitu okoliša i  ruralni razvoj.

U slučaju utvrđivanja nenamjenskog trošenja sredstava i prilaganja neistinite dokumentacije Banka će tražiti povrat cjelokupnog odobrenog iznosa kredita, sa sporednim potraživanjima i zateznim kamatama.

KLASA: 320-01/20-01/80
URBROJ: 2103-09-21-19
Bjelovar, 01. veljače 2021.

  Dokumenti za download
Dodano: 01. 02. 2021.
Dodano: 01. 02. 2021.
Dodano: 01. 02. 2021.
Dodano: 01. 02. 2021.