• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija
 

Javni pozivi i natječaji - UO za zdravstvo, demografiju i mlade

2022.
Travanj
28

JAVNI POZIV ZA ISTICANJE KANDIDATURA ZA IZBOR ČLANOVA I ZAMJENIKA ČLANOVA SAVJETA MLADIH BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE


Na temelju članka 9. stavka 2. i članka 10. stavka 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i člankom 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije (Županijski glasnik“ broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20 i 1/21), a u skladu sa člankom 3. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije („Županijski glasnik“ broj 7/14), Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 5. sjednici održanoj 11. ožujka 2022. godine, donijela je Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije. Savjet mladih ima 11 članova uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika te isto toliko zamjenika članova.

Kandidature za članove i njihove zamjenike Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije
predlažu:
- udruge koje su sukladno statutima ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za
rad s mladima i za mlade,
- učenička vijeća,
- studentski zborovi,
- pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija i
- neformalne skupine mladih.
Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih, skupina mora
imati najmanje 50 mladih.
Kandidati za članove Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije mogu biti osobe s
prebivalištem ili boravištem na području Bjelovarsko-bilogorske županije koji u trenutku podnošenja kandidature za članstvo ima od navršenih petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina života.

Prijedlog mora sadržavati:
- naziv i sjedište predlagatelja,
- ime i prezime kandidata i zamjenika kandidata te njihovo prebivalište, datum rođenja, OIB, broj telefona/mobitela i e-mail adresu), te kratko obrazloženje zbog čega bi kandidat bio pogodan za člana odnosno zamjenika člana Savjeta mladih, zatim
- potpis i ovjeru ovlaštenog predlagatelja.
Ovlašteni predlagatelji dužni su uz prijedlog priložiti dokumentaciju iz koje je vidljivo da kandidati ispunjavaju uvjete iz teksta Javnog poziva (uvjerenje Policijske uprave o prebivalištu ili boravištu kandidata ne starije od šest mjeseci te presliku rodnog lista ili domovnice kandidata kao i presliku izvatka iz Registra udruga ako je predlagatelj udruga).
Prijedlog se podnosi Odboru za izbor i imenovanja Županijske skupštine Bjelovarsko-
bilogorske županije u roku od 20 dana od objave javnog poziva, do 18. svibnja 2022. godine.
U prilogu Javnog poziva nalaze se obrasci koje je potrebno popuniti i dostaviti uz prijedlog.
Prijedlozi s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili putem pošte na adresu:

Odbor za izbor i imenovanja Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije
Bjelovar, dr. Ante Starčevića br. 8

s naznakom:
„Prijedlog kandidata za izbor članova
Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije“.

  Dokumenti za download
Dodano: 28. 04. 2022.
Dodano: 28. 04. 2022.
Dodano: 28. 04. 2022.
Dodano: 28. 04. 2022.