• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

BBŽ Akti Župana

ZAKLJUČAK o davanju pozitivnog mišljenja na Odluku o potrebi zasnivanja radnog odnosa u Zavodu za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije

Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije („Županijski glasnik“, broj 10/13 – pročišćeni tekst), Župan Bjelovarsko-bilogorske ...

PLAN PRIJMA u službu u upravna tijela Bjelovarsko-bilogorske županije za 2015. godinu

Planom prijma u službu utvrđuje se prijam službenika i namještenika u upravna tijela Bjelovarsko-bilogorske županije u 2015. godini. ...

PRAVILNIK o unutarnjem redu Službe za unutarnju reviziju

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i ...

IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA o unutarnjem redu Upravnog odjela za obrazovanje,  kulturu, šport i nacionalne manjine

U Pravilniku o unutarnjem redu Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport i nacionalne manjine („Županijski glasnik“ broj 10/1, 6/14) članak 6. ...

ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Gimnazije Bjelovar

Daje se suglasnost na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Gimnazije Bjelovar koji je utvrđen na sjednici Školskog odbora održanoj 30. ...

ODLUKA o pomoći za opremu novorođenog djeteta u obitelji u 2015. godini

Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i način ostvarivanja i korištenja prava na pomoć za opremu novorođenog djeteta u obitelji te visinu pomoći i postupak ...

PLAN klasifikacijskih oznaka stvaratelja i primatelja akata upravnih tijela Bjelovarsko-bilogorske županije

Planom klasifikacijskih oznaka stvaratelja i primatelja Upravnih tijela Bjelovarsko-bilogorske županije (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuju se klasifikacijske ...

Zaključak o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Garešnica o zakupu školsko-športske dvorane

Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Osnovnoj školi Garešnica na sklapanje Ugovora o zakupu školsko-športske dvorane. ...

 < 1 2 3 4 5 >  Zadnji