• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

BBŽ Akti Župana

ZAKLJUČAK o davanju pozitivnog mišljenja za zapošljavanje na neodređeno vrijeme u Domu zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije

Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije („Županijski glasnik“, broj 10/13 – pročišćeni tekst), Župan Bjelovarsko-bilogorske županije dana 12. veljače 2015. godine, donosi ZAKLJUČAK o davanju pozitivnog mišljenja za zapošljavanje na neodređeno vrijeme u Domu zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije

Župan Bjelovarsko-bilogorske županije daje pozitivno mišljenje na Zaključak sa  sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije, održane 30. siječnja 2015. godine, Urbroj: 01/R-11/24-2015, da je opravdao zapošljavanje na neodređeno vrijeme jednog doktora medicine specijaliste psihijatra i jedne medicinske sestre u okviru specijalističko-konzilijarne djelatnosti Doma zdravlja.

  Dokumenti za download
   Povratak na sve akte župana