• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

BBŽ Županijske vijesti

2011.
Rujan
1

Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije


REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

 

KLASA: 080-01/11-01/35
URBROJ: 2103/1-01-11-2
Bjelovar, 19. srpnja 2011.

Na temelju članka 8. stavka 1. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 23/07), a u skladu sa člankom 4. stavkom 1. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije („Županijski glasnik“ broj 11/07) i članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije (Županijski glasnik“ broj 22/09) Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na 12. sjednici održanoj 19. srpnja 2011. godine donijela je

J A V N I    P O Z I V


za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije

Savjet mladih Bjelovarsko-bilogorske županije osniva se kao savjetodavno tijelo Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije, a u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život na području Bjelovarsko-bilogorske županije.
Pravo predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije imaju:

    udruge mladih i udruge koje se bave mladima,
    učenička vijeća srednjih škola,
    studentski zborovi,
    drugi registrirani oblici organiziranja mladih sa sjedištem na području Bjelovarsko-bilogorske županije.

Kandidati za članove Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije mogu biti osobe s prebivalištem na području Bjelovarsko-bilogorske županije u dobi od petnaest (15) do dvadeset devet (29) godina života.
Prijedlog mora sadržavati: ime i prezime kandidata, datum i godinu rođenja, prebivalište i obrazloženje prijedloga te mora biti ovjeren pečatom i potpisom ovlaštene osobe predlagatelja.
Uz prijedlog kandidata prilaže se i potpisana izjava kandidata da prihvaća kandidaturu za člana Savjeta.
Prijedlog se podnosi Odboru za izbor i imenovanja Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije do dana 16. rujna 2011. godine.
Prijedlozi s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili putem pošte na adresu: Odbor za izbor i imenovanja Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije, Bjelovar, dr. Ante Starčevića 8, s naznakom „Prijedlog kandidata za članove Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije“.

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Stanko Grčić, prof.,v.r.

   Povratak na sve Vijesti BBŽ-a