• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

BBŽ Županijske vijesti

2009.
Travanj
20

Odluka o davanju koncesije za obavljenje distribucije plina


Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o tržištu plina ("Narodne novine" broj 40/07 i 152/08) i članka 61. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije (“Županijski glasnik”, broj 6/01, 12/04, 14/06 i 5/08), Županijsko poglavarstvo Bjelovarsko-bilogorske županije na ­­­42. sjednici održanoj 26. ožujka 2009. godine, donijelo je
 
 

 

 

 

ODLUKU
o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti distribucije plina
trgovačkom društvu "ELEKTROMETAL" – distribucija plina d.o.o. Bjelovar
na postojećem distribucijskom sustavu

 
 
Članak 1.

Ovom Odlukom daje se koncesija za obavljanje djelatnosti distribucije plina na postojećem distribucijskom sustavu distributeru  ELEKTROMETAL – distribucija plina d.o.o. iz Bjelovara, Ferde Rusana 21, MBS: 2376474 (u daljnjem tekstu: Koncesionar).
 
Članak 2.

Koncesionar stječe pravo obavljanja djelatnosti distribucije plina na području Grada Bjelovara, te Općina: Rovišće, Nova Rača, Severin, Ivanska, Štefanje, Berek, Kapela, Veliki Grđevac i Velika Pisanica na postojećem distribucijskom sustavu.
 
Članak 3.

Koncesija za obavljanje djelatnosti distribucije plina na području iz članka 2. ove Odluke uključuje i pravo na izgradnju radi povećanja kapaciteta distribucijskog sustava unutar područja za koje se koncesija daje.
 
Članak 4.

Koncesija za obavljanje djelatnosti distribucije plina na području iz članka 2. ove Odluke daje se na vremensko razdoblje od 15 (petnaest) godina, računajući od dana sklapanja Ugovora o koncesiji. Za potpis Ugovora o koncesiji iz ovog članka, ovlašćuje se predsjednik Županijskog poglavarstva Bjelovarsko-bilogorske županije.
 
Koncesionar je dužan djelatnost distribucije plina obavljati na način određen važećim propisima i odredbama Ugovora o koncesiji.

Članak 5.

Koncesionar je dužan Bjelovarsko-bilogorskoj županiji (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) uredno plaćati godišnju naknadu za koncesiju koja se sastoji od stalnog i promjenjivog dijela naknade.
Stalni dio naknade za koncesiju određuje se u iznosu od 10.000,00 kuna godišnje, a promjenjivi dio naknade određuje se u iznosu od 0,5% od ostvarenog prihoda Koncesionara, ostvarenog obavljanjem djelatnosti distribucije plina u prethodnoj godini na području za koje se daje koncesija, sve sukladno članku 28. Zakona.
Koncesijsku naknadu Koncesionar uplaćuje u korist proračuna Davatelja koncesije.
Način plaćanja naknade za koncesiju i njen nominalni iznos urediti će se Ugovorom o koncesiji.

Članak 6.

Predsjednik Županijskog poglavarstva Bjelovarsko-bilogorske županije će u roku od 60 dana od dana donošenja ove Odluke sklopiti sa Koncesionarom Ugovor o koncesiji za obavljanje djelatnosti distribucije plina na postojećem distribucijskom sustavu u kojem će se detaljno odrediti sva prava i obveze Davatelja koncesije i Koncesionara.
U slučaju da Koncesionar ne zaključi Ugovor o koncesiji u roku iz stavka 1. ovog članka, smatrat će se da koncesija iz točke I. ove Odluke nije dodijeljena, Županijsko poglavarstvo Bjelovarsko-bilogorske će predložiti Županijskoj skupštini Bjelovarsko-bilogorske županije donošenje Odluke o provedbi javnog natječaja za dodjelu koncesije iz članka 1. ove Odluke u skladu sa člankom 20. i 23. Zakona.

Članak 7.

Protiv ove Odluke o davanju koncesije žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 8.

Ova Odluka objavit će se u "Narodnim novinama", "Županijskom  glasniku ", na internetskim stranicama Bjelovarsko-bilogorske županije i u "Bjelovarskom listu", a stupit će na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".
 
                                                                                                                    
KLASA: 310-01/09-01/14
URBROJ: 2103/1-02-09-2
Bjelovar,  26. ožujka 2009.
 
                                                                                                 PREDSJEDNIK
                                                                                      ŽUPANIJSKOG POGLAVARSTVA
                                                                                                 Miroslav Čačija, dipl. iur. 

 

   Povratak na sve Vijesti BBŽ-a