• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Javna nabava Županije

2014.
Listopad
3

III. DOPUNA PLANA NABAVE

2014.
Rujan
8

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA U 2014. GODINI

Temeljem članka 21. Zakona o javnoj nabavi  („Narodne novine“ broj 90/11., 83/13., 143/13. i 13/14. – Odluka Ustavnog suda RH) Bjelovarsko-bilogorska županija kao javni naručitelj objavljuje REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA U 2014. GODINI ...

2014.
Srpanj
18

II. Izmjena i dopuna plana nabave Bjelovarsko-bilogorske županije za 2014.

Na temelju članka 20. i članka 7. Zakona o javnoj nabavi ( ,,Narodne novine" broj 90/11., 83/13., 143/13. i 13/14 - Odluka Ustavnog suda RH) i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije( ,,Županijski glasnik" broj 10/13. - Pročišćeni tekst), župan Bjelovarsko-bilogorske Županije dana 17. srpnja 2014. godine donosi II. IZMJENU ...

2014.
Ožujak
18

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA U 2013. GODINI

Temeljem članka 21. Zakona o javnoj nabavi  („Narodne novine“ broj 90/11., 83/13. i 143/13.) Bjelovarsko-bilogorska županija kao javni naručitelj objavljuje REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA U 2013. GODINI. ...

2014.
Ožujak
14

I. dopuna Plana nabave Bjelovarsko-bilogorske županije za 2014. godinu

Izrada Procjene ugroženosti od požara za Bjelovarsko-bilogorsku županiju ...

2014.
Veljača
18

Plan nabave Bjelovarsko-bilogorske županije za 2014. godine

Bjelovarsko-bilogorska županija kao javni naručitelj obvezna je donijeti Plan nabave za proračunsku ili poslovnu godinu. Ovim Planom nabave određuje se nabava roba, usluga i radova Bjelovarsko-bilogorske  županije  sukladno  planirani m  nabavama  upravnih  odjela  Bjelovarsko ­ bi logorske županije. ...

2013.
Studeni
12

III. dopuna Plana nabave Bjelovarsko-bilogorske županije za 2013. godinu

2013.
Lipanj
6

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

2013.
Svibanj
29

II. dopuna Plana nabave Bjelovarsko-bilogorske županije za 2013. godinu

U Planu nabave Bjelovarsko-bilogorske županije za 2013. godinu (KLASA: 406-01/13-01/1, URBROJ: 2103-09-13-01) u članku 3. u Tablici – Plan nabave Bjelovarsko-bilogorske županije za 2013. godinu vrši se slijedeća dopuna koja glasi: ...

2013.
Travanj
18

I. dopuna Plana nabave Bjelovarsko-bilogorske županije za 2013. godinu

U Planu nabave Bjelovarsko-bilogorske županije za 2013. godinu (KLASA: 406-01/13-01/1, URBROJ: 2103-09-13-01) u članku 3. u Tablici – Plan nabave Bjelovarsko-bilogorske županije za 2013. godinu vrši se slijedeća dopuna koja glasi: ...

Prvi  < 3 4 5 6 >