• BBŽ - BJELOVARSKO BILOGORSKA Županija

Upisnik dobavljača božićnih drvaca

UPISNIK DOBAVLJAČA BOŽIĆNIH DRVACA


Temeljem Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu ("Narodne novine" broj 75/09., 61/11., 56/13., 14/14., 32/19. i 98/19.) uređuje se proizvodnja, stavljanje na tržište i uvoz šumskog reprodukcijskog materijala, proizvodnja i uvoz božićnih drvaca, uvjeti koje moraju zadovoljavati dobavljači šumskoga reprodukcijskog materijala i dobavljači božićnih drvaca u postupku upisa u Upisnike, postupak upisa šumskog sjemenskog objekta u Registar šumskih sjemenskih objekata, uspostava i korištenje rezervi sjemenskog materijala, genetska i sjemenska banka svojti šumskog drveća, osnivanje povjerenstva za šumski reprodukcijski materijal, prikupljanje, upotreba i razmjena podataka i informacija, troškove vezane uz provedbu mjera propisanih ovim Zakonom, tijela nadležna za provedbu ovoga Zakona, te nadzor nad njegovom provedbom.

Božićnim drvcem smatra se stabalce četinjače, s korijenom ili bez korijena, koje nije za upotrebu u šumarstvu i stavlja se na tržište u vremenskom razdoblju od 1. studenoga do 7. siječnja.

Dobavljač božićnih drvaca je svaka pravna ili fizička osoba koja se bavi proizvodnjom, stavljanjem na tržište, premještanjem, uvozom i/ili izvozom božićnih drvaca.

Temeljem Pravilnika o Upisniku dobavljača božićnih drvaca ("Narodne novine" broj 17/20.) propisuju se uvjeti kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe za upis u Upisnik dobavljača božićnih drvaca, sadržaj, oblik i način vođenja Upisnika, te obrazac zahtjeva i dokumentaciju koja mora biti priložena zahtjevu.

Pravo na upis u Upisnik dobavljača božićnih drvaca imaju fizičke i pravne osobe s prebivalištem/sjedištem na teritoriju Europske unije čije se zemljište nalazi na području Republike Hrvatske.

Zahtjev za upis/promjenu u Upisnik dobavljača božićnih drvaca podnosi se na propisanom obrascu BD-1 uz sljedeću dokumentaciju:
•Presliku osobne iskaznice za fizičke osobe, obrtnike i odgovorne pravne osobe,
•Za obrtnike izvod iz obrtnog registra ne stariji od 6 mjeseci, za pravne osobe izvod iz sudskog registra/registra udruga ne stariji od 6 mjeseci,
•Presliku potpisnog kartona za obrte i pravne osobe,
•Izvadak iz zemljišne knjige/izvod iz BZP-a, ne stariji od 30 dana,
•Posjedovni list/izvod iz posjedovnog lista, ne stariji od 30 dana ako nije dostavljen izvod iz BZP-a,
•Presliku ugovora o zakupu / koncesiji u svrhu proizvodnje božićnih drvaca ovjerenog kod javnog bilježnika ako vlasnik i posjednik na katastarskoj čestici nisu ista osoba,
•Dokaz o suglasnosti suvlasnika za upis u Upisnik dobavljača božićnih drvaca ili presliku ugovora o zakupu/ koncesiji u svrhu proizvodnje božićnih drvaca ovjerenog kod javnog bilježnika ako postoji suvlasništvo na katastarskoj čestici.

Dobavljač je dužan u roku od 60 dana od nastanka prijaviti promjenu:
•naziva/imena i prezimena,
•organizacijskog oblika,
•sjedišta/prebivališta,
•katastarske općine, broja katastarske čestice, površine katastarske čestice, vrste božićnih drvaca,
•ugovora o zakupu/koncesiji,
•djelatnosti (prestanak).

Dobavljač je dužan podatke o proizvodnji, prodaji, premještanju, uvozu i izvozu božićnih drvaca iz protekle godine dostaviti nadležnom tijelu do 1. ožujka tekuće godine na propisanim obrascima BD-2/I i BD-2/II.

Dobavljač je dužan, prije izdavanja teretnog lista (popratnice) dostaviti Ministarstvu poljoprivrede potvrdu o upisu u Upisnik dobavljača božićnih drvaca koju izdaje Upravni odjel za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj Bjelovarsko-bilogorske županije. Potvrda o upisu u Upisnik dobavljača božićnih drvaca mora sadržavati: upisni broj, naziv/ime i prezime dobavljača, katastarsku općinu i katastarsku česticu s nazivom vrste božićnih drvaca namijenjenih za prodaju na Obrazac zahtjeva za izdavanje potvrde o upisu u Upisnik dobavljača božićnih drvaca.

Upravna pristojba za upis i promjene u Upisnik dobavljača božićnih drvaca iznosi 35,00 kuna, za potvrdu o upisu u Upisnik dobavljača božićnih drvaca iznosi 20,00 kuna, a za evidenciju o proizvodnji, prometu i uvozu božićnih drvaca se ne naplaćuje pristojba.

Sve potrebne informacije i propisani obrasci mogu se dobiti i osobno u Upravnom odjelu za poslove državne uprave Bjelovarsko-bilogorske županije, dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar,  na telefon 043/278-163, ili putem e mail: snjezana.stansa@arhiva.bbz.hr

  Dokumenti za download
Dodano: 26. 11. 2020.
Dodano: 26. 11. 2020.
Dodano: 26. 11. 2020.
   Povratak na sve projekte